Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zgody marketingowe w firmie

Zgody marketingowe w firmie

Zgody marketingowe w firmie – tematyka znana większości przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość. Niestety z uwagi na nieodpowiednie podejście do zagadnienia, rozwiązania, które wdrażane są przez firmy nie tylko pozostają w sprzeczności z przepisami prawa, ale również narażają administratorów na odpowiedzialność. Część przedsiębiorców ma tego świadomość i godzi się na takie ryzyko, część wręcz celowo i świadomie wykorzystuje dane pozyskane w sposób niezgodny z prawem, albowiem licząc na to, iż podmioty danych, nie będą w stanie pociągnąć ich do odpowiedzialności.

Jaki jest cel procedury ...

Celem procedury jest określenie prawidłowych zasad postępowania w związku z odbieraniem i dokumentowaniem oświadczeń woli Kontrahentów o wyrażeniu przez nich zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego lub przekazywania im informacji handlowych,  z wykorzystaniem połączeń telefonicznych albo odpowiednio korespondencji email.

W jaki sposób będzie wyrażana zgoda ...

W zależności od przyjętego kształtu procesu różne mogą być warianty i rozwiązania technologiczne służące realizacji celu, jakim jest m.in. pozyskanie zgody marketingowej. W praktyce najpopularniejszymi kanałami, za pośrednictwem których składane są oświadczenia woli o wyrażeniu zgody to :

 • na formularzu w postaci papierowej,
 • w trakcie rozmowy telefonicznej,
 • za pośrednictwem systemu obsługi Klienta,
 • za pośrednictwem formularzy WWW.

Procedura pozyskiwania zgód na marketing w firmie

Prawo telekomunikacyjne ...

Jeśli przedsiębiorca projektuje, iż wykorzystywane w jego działalności będą telekomunikacyjne urządzenia końcowe  albo automatyczne systemy wywołujące dla celów marketingu bezpośredniego swoją uwagę w pierwszej kolejności powinien skierować na treść przepisów Ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Zgodnie z art.  172 ust. 1 – Ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

cyt.”Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Zgodnie z art.  172 ust. 3 – Ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

cyt.”Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Zgodnie z art.  172 ust. 4 – Ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

cyt.”Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.”

Uwaga na zmianę przepisów od 1 stycznia 2023 r. ...

Zgodnie z art. 3 pkt. 1) Ustawy implementującej Dyrektywę Omnibus w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w art. 172 w ust. 1 po wyrazach „dla celów marketingu bezpośredniego” dodaje się wyrazy „lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Zgodnie z art. 3 pkt. 2) Ustawy implementującej Dyrektywę Omnibu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).”.

 

Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ...

Art.  172. – nowe brzmienie od 1 stycznia 2023.

 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.
 4. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

Art.  172. – dotychczasowa treść przepisu

 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Marketing bezpośredni ...

Marketing bezpośredni – przez marketing definiuje się również sztukę zdobywania, utrzymywania, rozwijania klienta poprzez tworzenie, dawanie, komunikowanie mu wartości, które mają dla niego największe znaczenie. Działania te mają także na celu poznanie potrzeb konsumentów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji, sprzedaży i reklamy towarów lub usług. Bezpośredniość zaś oznacza skierowanie komunikatu do konkretnej osoby celem uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi).

Telekomunikacyjne urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;

Automatycznym systemem wywołującym – każde rozwiązanie techniczne pozwalające na przesyłanie komunikatów indywidualnym odbiorcom, nie wymagające bezpośredniego zaangażowania człowieka w wysłanie każdego z indywidualnych komunikatów. Cecha automatyczności jest związana z inicjowaniem i realizowaniem przekazu za pomocą odpowiednio zaprogramowanych urządzeń przyłączonych do sieci telekomunikacyjnej. Przepis art. 172 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne dotyczy wszelkich automatycznych systemów wywołujących, a zatem wykonywanych automatycznie połączeń głosowych (IVR), jak również systemów generujących i wysyłających krótkie wiadomości tekstowe (SMS) oraz wiadomości multimedialne (MMS).

Zgoda na marketing w firmie - jak zalegalizować ...

Jak sformułować treść zgody ...

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ...

Jeśli przedsiębiorca projektuje, iż wykorzystywane w jego działalności będą środki komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej) dla celu przesyłania informacji handlowych do oznaczonych odbiorców będących osobami fizycznymi swoją uwagę w pierwszej kolejności powinien skierować na treść przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z art.  10 ust. 1 – Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

cyt.: „Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.”

Zgodnie z art.  10 ust. 2 – Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

cyt.: „Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.”

Zgodnie z art.  4 – Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

cyt.: „Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.”

Informacja handlowa ...

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Zgoda na marketing w firmie - jak zalegalizować ...

Jak sformułować treść zgody ...

Źródło informacji

Decyzja PUOKiK z 30.12.2011r, DECYZJA Nr DDK 11/2011 [Dostęp dnia 17.10.2022r, godz.: 9:28]

UODO „Wyrażam zgodę na… zakupowe dylematy” [Dostęp dnia 17.10.2022r, godz.: 9:28]

Dodaj tu swój tekst nagłówka