Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wystąpienie RPO w sprawie IPN i RODO

Wystąpienie RPO w sprawie IPN i RODO

Wystąpienie RPO w sprawie IPN i RODO –  podstawą wystąpienia jest ograniczenie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, o jakim mowa w art. 71 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

RPO wskazuje na brak informacji ...

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina o wcześniejszych próbach uzyskania stanowiska GIODO / UODO w sprawie. RPO wskazuje, iż informacje na temat podjętych działań przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie regulacji art. 71 ustawy o IPN nie zostały jednak Rzecznikowi przedstawione. Ponadto RPO zwraca uwagę na fakt, iż

cyt.: „(…)Dokonane zmiany legislacyjne uniemożliwiły, w istocie, działania organu nadzorczego w odniesieniu do działalności Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie ochrony danych osobowych (poza wąskim zakresem dotyczącym prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego).(…)”.

Pogodzenie suwerenności i konstytucyjnych praw ...

„(…)W wystąpieniu z dnia 11 kwietnia 2018 r., w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi dotyczącymi uzupełnienie przepisów RODO, Rzecznik zwracał uwagę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, że uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej art. 71 ustawy o IPN, w wersji z dnia 30 marca 2018 r., gdzie wskazano, że „UE nie ma
kompetencji do ingerowania w działalność IPN określoną w art. 1 ustawy o IPN, ponieważ jest to działalność związana z suwerennością państwa polskiego, ochroną jego dziedzictwa narodowego i historycznego oraz tożsamością polskiego narodu doświadczonego działaniami totalitaryzmów XX wieku” jest nieporozumieniem. Rzecznik podkreślał, że oczywiście zgadza się ze stanowiskiem, że państwo polskie ma pełne prawo upamiętniania swojej historii. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na ograniczanie z tego powodu gwarantowanych konstytucyjnie i w aktach prawa międzynarodowego praw obywatelskich, zwłaszcza tak istotnych jak prawo do prywatności (w tym prawo do ochrony danych osobowych)(…)”.

Materiały źródłowe ...