Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Depozyt w szpitalu

Depozyt w szpitalu

Depozyt w szpitalu – tematyka prowadzenia depozytu szpitalnego wciąż budzi wiele kontrowersji i pytań natury praktycznej. Zagadnienie analizował Rzecznik Praw Obywatelskich, jak również swoje stanowisko zajęło także Ministerstwo Zdrowia.

Przepisy wykonawcze mają znaczenie ...

Zgodnie z art. 40 UoPPiRP wydane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r., w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, które to określa:

  • zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu,
  • sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu,
  • sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów

– uwzględniając zapewnienie właściwej realizacji prawa pacjenta, o którym mowa w art. 39 UoPPiRP, czyli prawa do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie szpitalnym.

Depozyt w szpitalu obowiązkowy / dobrowolny ...

Oryginał karty depozytowej ...

Pacjent chcący skorzystać z depozytu szpitalnego pozostawiając w nim wartościowe przedmioty otrzymuje oryginał karty depozytowej. Wydanie oryginału karty depozytowej jest obowiązkowe i stanowi potwierdzenie złożenia rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym.

Kopia karty depozytowej ...

Jednostka prowadząca depozyt zgodnie z przepisami prawa zobowiązana jest do prowadzenia księgi depozytowej, w której znajdują się kopie wydanych kart depozytowych.

Nieprzytomny pacjent, co zrobić z kartą depozytową ...

W przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, osoba, wyznaczona przez kierownika zakładu, bądź też podczas jej nieobecności inna wskazana przez kierownika osoba, niezwłocznie przyjmuje rzeczy wartościowe do depozytu. Oryginał karty depozytowej przechowuje się wraz z przedmiotami oddanymi do depozytu.

Niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa powyżej, zawiadamia się pacjenta o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, pacjent składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą. Natomiast w przypadku utrzymywania się wyżej opisanych okoliczności przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do zakładu, kierownik zakładu, albo osoba przez niego upoważniona informuje o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta.

Jakie informacje zawiera karta depozytowa ...

Karta depozytowa zawiera: kolejny numer karty, odpowiadający numerowi kolejnego zapisu w księdze depozytowej; oznaczenie zakładu prowadzącego depozyt szpitalny, dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania pacjenta [imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji] spis rzeczy wartościowych oddanych do depozytu i ich opis [określa się ich cechy indywidualne, w szczególności nazwę, rodzaj, szacunkową wartość, barwę, markę i stan zużycia a w przypadku braku cech indywidualnych dokonuje się odpowiedniej adnotacji w karcie depozytowe], datę sporządzenia karty, własnoręczny podpis osoby przyjmującej depozyt, oraz podpis pacjenta.

Sposób przechowywania rzeczy wartościowych ...

Rzeczy wartościowe przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym, oznaczonym nadrukiem, naklejką lub pieczęcią zakładu, zawierającymi nazwę zakład, jego adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer telefonu, oraz oznaczonym numerem, pod którym depozyt został zapisany w księdze depozytów. Opakowanie, w którym jest przechowywany depozyt, po wpisaniu do księgi depozytów, przechowuje się w sejfie albo szafie pancernej.

Kto wykonuje zadania związane z obsługa depozytu ...

Rzeczy wartościowe do depozytu przyjmuje oraz wydaje z depozytu, a także księgę depozytów prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona przez kierownika zakładu.

Nieprzytomny pacjent, co zrobić z kartą depozytową ...

W przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, osoba, wyznaczona przez kierownika zakładu, bądź też podczas jej nieobecności inna wskazana przez kierownika osoba, niezwłocznie przyjmuje rzeczy wartościowe do depozytu. Oryginał karty depozytowej przechowuje się wraz z przedmiotami oddanymi do depozytu.

Podstawy prawne / źródło informacji

Aktualizacja RCPD - Obsługa depozytu

Powyższe należy bezwzględnie uwzględnić w prowadzonym w jednostce Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych, poprze prawidłowe określenie wszystkich kategorii zapisów, jakie powinny się w nim znaleźć w związku z opisaniem czynności przetwarzania, jaką jest prowadzenie depozytu.  Przygotowaliśmy Aktualizację RCPD – Obsługa depozytu / przyjmowanie depozytów / wystawianie kwitów depozytowych / pokwitowań / likwidacja niepodjętych depozytów.

Dodaj komentarz