Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta za 2021

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta za 2021

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta za 2021. [dalej Sprawozdanie]. Jak wynika ze Sprawozdania liczba stwierdzonych naruszeń praw pacjenta w postępowaniach wyjaśniających w sprawach indywidualnych wzrosła blisko czterokrotnie. W roku 2018 liczba stwierdzonych naruszeń kształtowała się na poziomie 459, tymczasem w roku 2021 liczba ta wyniosła 1759 przypadków.

Nie tylko indywidualne, ale i zbiorowe prawa ...

Rzecznik prowadził także postępowania w związku z praktykami naruszającymi zbiorowe prawa Pacjentów. Przypomnijmy, zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [dalej UoPPiRP], przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:

  • bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
  • stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku

– mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, w szczególności podejmowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie jest zbiorowym prawem pacjentów suma praw indywidualnych

Zbiorowe prawa pacjentów ...

Jak czytamy w Raporcie

cyt.: „(…)Istotą praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów jest to, że nie jest ona skierowana do konkretnego pacjenta, a zagrożony naruszeniem jego praw jest każdy – nawet potencjalny –pacjent (określona grupa pacjentów) danego podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotne. Dla uznania stosowania ww. praktyki nie jest wymagane faktyczne naruszenie praw pacjentów, a wyłącznie już potencjalna możliwość takiego naruszenia. Dzięki temu Rzecznik może skutecznie reagować już w momencie, kiedy poweźmie informację o
wdrożeniu przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych procedur niezgodnych
z przepisami prawa.(…)”.

Również w tym obszarze dostrzegalne są naruszenia odnoszące się do prawa Pacjenta do dokumentacji medycznej. Postępowania dotyczyły przede wszystkim zasad udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom czy też sposobu przechowywania dokumentacji medycznej.

Prawo do dokumentacji medycznej ...

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta za 2021 wskazuje na to, iż

cyt.: „(…)Dokumentacja medyczna powinna obrazować cały proces leczenia pacjenta. Ma duże znaczenie dla zachowania ciągłości procesu leczenia, dlatego podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną, a prawo do dokumentacji medycznej jest uważane za jedno z podstawowych praw przysługujących pacjentowi. Dokumentacja medyczna pełni różne role, nie tylko niezmiernie ważną rolę kliniczną, jest także podstawowym źródłem dowodowym w procesach o odszkodowanie za błędy medyczne, jest niezbędna przy ubieganiu się o różnego rodzaju świadczenia socjalne, a także wykorzystywana w toku innych postępowań przed organami administracji publicznej. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej przez pacjenta. Ponieważ prawidłowo prowadzona i kompletna dokumentacja medyczna ma wpływ na zachowanie ciągłości i jest podstawą wielu decyzji medycznych. Prawo to jest ściśle powiązane z prawem do świadczeń zdrowotnych.(…)”.

W zakresie prawa do dokumentacji Rzecznik stwierdził naruszenia tego prawa m.in. ze względu na pobieranie opłaty za udostępnienie pierwszej kopii dokumentacji medycznej, trudności w uzyskaniu dokumentacji w wybranej przez pacjenta formie oraz zastrzeżenia dotyczące jakości prowadzonej dokumentacji (nieczytelne wpisy, niekompletność dokumentacji).

Udostępnianie dokumentacji medycznej ...