Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ospa małpia obowiązkowa izolacja w warunkach domowych

Ospa małpia obowiązkowa izolacja w warunkach domowych

Ospa małpia obowiązkowa izolacja w warunkach domowych – na stronach Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Choroba dotychczas niewystępująca w kraju ...

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektowanych przepisów

cyt.: „(…)Ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej przed szerzeniem się choroby, dotychczas niewystępującej w kraju, projektowane rozporządzenie obejmuje obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osoby chore na ospę małpią do czasu ustania ich zakaźności(…)”.

Kto będzie kierowany do obowiązkowej izolacji domowej ...

Obowiązkowej izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono:

  • zakażenie wywołane wirusem ospy małpiej lub
  • zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem ospy małpiej lub
  • podejrzenie zakażenia lub
  • podejrzenie zachorowania

wobec których lekarz lub felczer nie postanowił o obowiązkowej hospitalizacji.

Innymi słowy wobec ww. grup pacjentów, wobec których lekarz lub felczer postanowią o obowiązkowej hospitalizacji, wówczas takie osoby nie będą kierowane do obowiązkowej izolacji domowej ale do obowiązkowej hospitalizacji.

Termin zakończenia izolacji domowej wynosi ...

O zakończeniu izolacji w warunkach domowych postanawia lekarz lub felczer po odbyciu konsultacji z pacjentem, w tym w formie teleporady, nie wcześniej niż w 21 dobie odbywania tej izolacji, a jeżeli pacjent nie ma objawów choroby ospy małpiej – nie wcześniej niż w 14 dobie

Możliwość przedłużenia terminu izolacji domowej do ....

W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej, lekarz lub felczer może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych do 30 dni.

Podstaw prawna ...

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, ze zm.) i dokonuje nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 680).

Autor: mgr Dominik Spałek

 Ten IOD może pracować dla Ciebie …Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.