Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Komu wydać dokumentację medyczną byłego ucznia

Komu wydać dokumentację medyczną byłego ucznia

Komu wydać dokumentację medyczną byłego uczni, który zakończył naukę w szkole – oto pytanie, z którym jak co roku, muszą zmierzyć się pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, higienistki szkolne. Niestety wciąż spotkać możemy się z szeregiem nieprawidłowości.

Obowiązek przestrzegania praw Pacjenta ...

Obowiązek poszanowania tajemnicy informacji ...

Należy również pamiętać o tym, że osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami zgodnie z Ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

Komu wydać dokumentację medyczną byłego ucznia

Moje obserwacje prowadzą mnie do wniosku, iż w praktyce spotkać możemy szereg nieprawidłowości w realizacji procesu udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej uczniów. Zdarza się bowiem, iż osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, albowiem nie znają przepisów Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Tym samym, w sytuacji, kiedy uczeń kończy naukę w szkole, nie wiedzą komu wydać dokumentację medyczną byłego ucznia.

Nieprawidłowe praktyki ...

Mając na względzie cytowany powyżej przepis, należy z całą stanowczością podkreślić, że jest nieprawidłową praktyką:

  • wydawanie dokumentacji medycznej uczniowi, nawet w sytuacji, kiedy deklaruje jej przekazanie do właściwego POZ
  • przekazywanie jej rodzicom ucznia, z jednoczesnym zobowiązaniem do jej dostarczenia do właściwego POZ,
  • protokolarne przekazywanie dyrektorowi placówki, aby ten dalej ją przechowywał.

Podstawa prawna

Materiały szkoleniowe VIDEO dla oświaty

Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach. 

Opieka zdrowotna nad uczniami najczęstsze błedy

Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką

Opieka zdrowotna nad uczniami - omówienie tematu