Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Komu wydać dokumentację medyczną byłego ucznia

Komu wydać dokumentację medyczną byłego ucznia

Komu wydać dokumentację medyczną byłego uczni, który zakończył naukę w szkole – oto pytanie, z którym jak co roku, muszą zmierzyć się pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, higienistki szkolne. Niestety wciąż spotkać możemy się z szeregiem nieprawidłowości.

Obowiązek przestrzegania praw Pacjenta ...

Obowiązek poszanowania tajemnicy informacji ...

Należy również pamiętać o tym, że osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami zgodnie z Ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

Komu wydać dokumentację medyczną byłego ucznia

Moje obserwacje prowadzą mnie do wniosku, iż w praktyce spotkać możemy szereg nieprawidłowości w realizacji procesu udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej uczniów. Zdarza się bowiem, iż osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, albowiem nie znają przepisów Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Tym samym, w sytuacji, kiedy uczeń kończy naukę w szkole, nie wiedzą komu wydać dokumentację medyczną byłego ucznia.

Nieprawidłowe praktyki ...

Mając na względzie cytowany powyżej przepis, należy z całą stanowczością podkreślić, że jest nieprawidłową praktyką:

  • wydawanie dokumentacji medycznej uczniowi, nawet w sytuacji, kiedy deklaruje jej przekazanie do właściwego POZ
  • przekazywanie jej rodzicom ucznia, z jednoczesnym zobowiązaniem do jej dostarczenia do właściwego POZ,
  • protokolarne przekazywanie dyrektorowi placówki, aby ten dalej ją przechowywał.

Podstawa prawna

Materiały szkoleniowe VIDEO dla oświaty

Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach. 

Opieka zdrowotna nad uczniami najczęstsze błedy

Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką

Opieka zdrowotna nad uczniami - omówienie tematu