Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nowe wzory dokumentów dla pielęgniarek i położnych

Nowe wzory dokumentów dla pielęgniarek i położnych

Nowe wzory dokumentów dla pielęgniarek i położnych – mamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej. Obecnie wzory te są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222). Wzory tych dokumentów nie spełniają wymagań określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660, ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

Jakie dokumenty ulegają zmianie ...

Nowe przepisy określają wzory nw. dokumentów:

  • „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”
  • „Prawo wykonywania zawodu położnej”
  • „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”
  • „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”

Ponadto nowe wzory zostają dostosowane do wymagań określonych w

  • ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281).

Co z dotychczasowymi wzorami

Zgodnie z § 4 ww. Projektu Rozporządzenia dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

Podstawa prawna

Czy pielęgniarka szkolna musi znać RODO ...

Dodaj komentarz