Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Tabliczki z danymi służbowymi lekarzy na drzwiach

Tabliczki z danymi służbowymi lekarzy na drzwiach

Tabliczki z danymi służbowymi lekarzy na drzwiach. Czy tego rodzaju praktyka, polegająca na wywieszaniu w miejscu udzielania świadczeń medycznych informacji na temat danych osobowych personelu medycznego jest zgodna z prawem, a może jest obowiązkiem podmiotów leczniczych.

Obowiązek informowania ...

Przepisy prawa wprowadzają szereg obowiązków o charakterze informacyjnym. Obowiązkami tymi obciążone są podmioty wykonująca działalność leczniczą. Jednym z nich jest obowiązek informowania o warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych.

Regulamin organizacyjny informacje o zasadach ...

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej, sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. Zakres regulacji, jakie powinny zostać zamieszczone w regulaminie organizacyjnym wynika z art. 24 ww. Ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy o działalności leczniczej. Podmiot zobowiązany jest do zamieszczenia w regulaminie organizacyjnym informacji nt. rodzaju działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Tabliczka z imionami i nazwiskami ...

Zwracam jednak szczególną uwagę na kategorie pracowników, których dane w postaci imienia i nazwiska obowiązkowo muszą zostać podane wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych. W dalszej części mojego tekstu odnajdą Państwo odwołania do orzecznictwa, na bazie którego sformułować można wniosek o dopuszczalności ujawniania imion i nazwisk pracowników przez pracodawców, których zaliczamy do innej, niż wymieniona w ww. przepisie grup. Wymaga to jednak przyjęcia, iż do takiego ujawnienia danych dochodzi w sytuacji, kiedy jest to usprawiedliwione celem działania pracodawcy, łączącym się z jego zadaniami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem zakładu, musi być niezbędne oraz nie może naruszać praw i wolności pracownika.

Dane służbowe pracownika ...

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003r., (I PK 590/02)

cyt.: „(…)Nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej. Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika.(…)”.

Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 1999 r., II SA 686/99 (Lex 46190)

cyt.: „(…)Błędnym jest twierdzenie, iż imię i nazwisko oraz stanowiska pracownika państwowego (z wyjątkiem służb specjalnych) lub samorządowego podlega ochronie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).(…)”.

GIODO w swoim komunikacie „Czy umieszczanie służbowych adresów e-mail pracowników na stronie internetowej pracodawcy jest zgodne z przepisami prawa?” stanął na stanowisku, iż

cyt.: „(…)Informacje o pracowniku takie jak np. jego imię i nazwisko, czy właśnie służbowy adres e-mail są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Dane te mogą być wykorzystywane (udostępniane) przez pracodawcę nawet bez zgody pracownika, którego one dotyczą.(…)”.

Tabliczki z danymi służbowymi lekarzy na drzwiach

Materiały źródłowe ...

Autor: mgr Dominik Spałek
Kontakt: tel. 694 494 240

Udostępnianie dokumentacji w pytaniach i odpowiedziach

Sklep RODO w medycynie