Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Jak sprawozdawać świadczenia medyczne

Jak sprawozdawać świadczenia medyczne udzielone obywatelom Ukrainy

Jak sprawozdawać świadczenia medyczne udzielone obywatelom Ukrainy, jak rozliczać świadczenia zdrowotne udzielane obywatelom Ukrainy w związku z z konfliktem zbrojnym.

Identyfikacja tożsamości Pacjenta z Ukrainy ...

Jednym z pierwszych problemów, jaki pojawił się w praktyce, było to, czy należy, czy można, czy jest dopuszczalne kserowanie dokumentów tożsamości obywateli Ukrainy przekraczających granicę po 24 lutego 2022r. Rózie były bowiem praktyki podmiotów medycznych. Jak udało mi się ustalić, aktualnie nie ma potrzeby kopiowania/skanowania dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Natomiast na bieżąco należy obserwować i zapoznawać się z wszystkimi aktualizacjami informacji w tym zakresie. Więcej na ten temat pisałem w naszym opracowaniu „Czy kserować dokument tożsamości Pacjenta z Ukrainy?

Realizacja obowiązku informacyjnego na gruncie RODO ...

Pojawiła się także kwestia sporna dotycząca tego, jak realizować ma administrator swój obowiązek informacyjny względem Pacjentów obywateli Ukrainy. Organ nadzorczy UODO stanął na stanowisku, iż cyt.: „(…)jeżeli administrator przetwarza dane osób nieposługujących się językiem polskim, powinien zapewnić, aby klauzule informacyjne były dla nich zrozumiałe, czyli sporządzone w języku, jakiego zwykle używa w komunikacji z tymi osobami(…)’. Więcej na ten temat pisałem w opracowaniu „Przetłumaczone klauzule informacyjne dla Pacjentów z Ukrainy„.

Potwierdzenie prawa do świadczeń medycznych ...

Kwestią wywołującą także techniczne wątpliwości było zagadnienie związane z obowiązkiem potwierdzania przez jednostki medyczne prawa do świadczeń obywateli Ukrainy. Istnieje bowiem obowiązek identyfikacji świadczeń udzielonych osobom uprawnionym, na podstawie ustawy o pomocy oraz obowiązek zweryfikowania, czy sprawozdane przez świadczeniodawcę świadczenia zostały udzielone osobie  posiadającej prawo do świadczeń na podstawie ustawy o pomocy. Szerzej o tym temacie pisałem w opracowaniu „Identyfikacja tożsamości i uprawnienia do świadczeń„.

Jak sprawozdawać świadczenia medyczne udzielone obywatelom Ukrainy

Ostatecznie ukazały się wyjaśnienia zawarte w Komunikacie Centrali NFZ z dnia 07.04.2022r. udzielające odpowiedzi na pytanie, jak sprawozdawać świadczenia medyczne udzielone obywatelom Ukrainy. Komunikat ten stanowi doprecyzowanie informacji zawartych w poprzednim Komunikacie NFZ z dnia 14.03.2022r.

W Komunikacie Centrali NFZ zawarte są istotne informacje odpowiadające m.in. na pytania:

  • jakiego rodzaju dane należy wprowadzić do systemu przy identyfikacji Pacjenta,
  • jaki jest zakres danych sprawozdawanych Pacjenta nie posiadającego numeru PESEL, a legitymującego się dokumentem tożsamości,
  • jakie dane należy pozyskać w przypadku potwierdzania prawa do świadczenia w sytuacji, kiedy identyfikacja elektroniczna nie jest możliwa, albo w przypadku braku dysponowania numerem PESEL Pacjenta,

Informacje na temat postępowania z danymi ...

Poniżej prezentuję krótki wyciąg z Komuniku NFZ z dnia 07.04.2022r., w którym to na czerwono zaznaczono tryb postępowania / zakres danych w określonych sytuacjach. Zachęcam jednak do zapoznania się z pełną treścią komunikatu i rozpoznania informacji zawartych w tabelach.

Jakie dane Pacjenta z Ukrainy dotyczące jego adresu zamieszkania w Polsce ma zebrać podmiot medyczny?
Jakie dane należy podać przy identyfikacji Pacjenta z Ukrainy
Jakie dane adresowe należy pozyskiwać od obywateli Pacjentów z Ukrainy?
Co wpisać jeśli mamy tylko oświadczenie Pacjenta z Ukrainy

Co jeśli pozyskano niewystarczające dane ... wcześniej ...

Uporządkujmy, uprawnionymi do świadczeń medycznych w określonym zakresie są obywatele Ukrainy na podstawie art. 37 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa weszła w życie dnia 12.03.2022r. Natomiast z mocą wsteczną licząc od dnia 24.02.2022r.

Przepisy precyzujące zasady postępowania w zakresie trybu i zakresu danych niezbędnych dla identyfikacji tożsamości oraz potwierdzania prawa do świadczeń medycznych, weszły w życie 06.04.22022r.W konsekwencji podmioty medyczne od 24.02.2022r., do dnia 06.04.2022r., funkcjonowały w oparciu o informacje zawarte w Komunikatach im przekazywanych przez NFZ czy MZ. Jak pokazała jednak praktyka w tym czasie różne były tryby działania jednostek medycznych np. wykonywały kopie dokumentów tożsamości, albo skanowały paszporty, bądź tylko same pieczęci z dokumentów granicznych, nie zawsze pozyskiwały pełne dane – w odniesieniu do obecnie obowiązujących zasad.

Klauzula informacyjna dla Pacjentów w języku ukraińskim

Materiały źródłowe: