Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Klauzula informacyjna dla pacjenta w języku ukraińskim

Klauzula informacyjna dla pacjenta w języku ukraińskim

Klauzula informacyjna dla pacjenta w języku ukraińskim, czyli w języku, który jest zrozumiały dla obywateli Ukrainy. Problem sposobów komunikacji z obywatelami Ukrainy przebywającymi obecnie w naszym kraju dostrzeżony został także przez UODO. Organ nadzorczy w swoim komunikacie „W jakim języku należy wypełnić obowiązek informacyjny?” odnosi się szczegółowo do zagadnienia związanego w posługiwaniem się zrozumiałym językiem, przy realizacji obowiązku informacyjnego.

Język komunikacji w podmiocie medycznym ...

Fakt, iż podmioty medyczne udzielają świadczeń na rzecz uprawnionych obywateli Ukrainy, sprawia, iż administratorzy coraz częściej podnoszą problem komunikacji z nimi. Nie chodzi tylko i wyłącznie o posługiwanie się np. językiem ukraińskim w kontekście realizacji obowiązków na gruncie RODO, ale także problemem jeset prowadzenie komunikacji przy udzielaniu świadczeń medycznych. Temat języka komunikacji podjął także Urząd Ochrony Danych Osobowych, który w swoim stanowisku „W jakim języku należy wypełnić obowiązek informacyjny?” sygnalizuje, iż:

cyt.: „(…)Wśród administratorów, których obsługuję jako IOD, pojawiają się wątpliwości, w jakim języku powinny być formułowane klauzule informacyjne kierowane do obywateli Ukrainy w kontekście pozyskiwania od nich danych osobowych, np. w związku z przyjęciem do szkoły? Czy wszystkie klauzule informacyjne funkcjonujące w szkole należy przetłumaczyć na język ukraiński (np. klauzula dot. monitoringu wizyjnego, ogólna klauzula informacyjna, klauzula dot. udostępniania danych na podstawie zgody)? W jaki sposób i przez kogo klauzule te powinny zostać przetłumaczone, czy konieczne jest tłumaczenie przysięgłe?(…)”.

Stanowisko UODO oraz Grupy Roboczej 29 ...

W treści przywołanego powyżej komunikatu Organu nadzorczego, czytamy, iż 

cyt.:”(…)jeżeli administrator przetwarza dane osób nieposługujących się językiem polskim, powinien zapewnić, aby klauzule informacyjne były dla nich zrozumiałe, czyli sporządzone w języku, jakiego zwykle używa w komunikacji z tymi osobami.(…)”.

 

Również stanowisku Grupy Roboczej Art. 29 zmierza w tym samym kierunku co UODO,

cyt.:”(…)Grupa Robocza Art. 29 w Wytycznych w sprawie przejrzystości na podstawie rozporządzenia 2016/679, WP260 rev. 01 (zob: Wytyczne w sprawie przejrzystości na podstawie rozporządzenia 2016/679, WP260 rev.01) wskazała, że „jeżeli administrator kieruje informacje do osób, których dane dotyczą i które posługują się innym językiem lub innymi językami, należy zapewnić tłumaczenie w tym języku lub tych językach”. W przypadku, gdy administrator przetwarza dane wielu osób posługujących się różnymi językami możliwym rozwiązaniem jest stworzenie – oprócz klauzuli informacyjnej w języku polskim –  klauzuli informacyjnej w języku uniwersalnym takim, jak np. język angielski. W sytuacji gdy administrator będzie przetwarzał dane obywateli jednego kraju, np. Ukrainy, powinien  zapewnić, aby informacje, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO były przekazywane tym osobom w języku dla nich zrozumiałym.

Klauzula informacyjna dla Pacjentów w języku ukraińskim

Wsparcie na etapie udzielania świadczeń zdrowotnych ...

Uruchomiona została aplikacja, której zadaniem jest wspieranie personelu medycznego w komunikacji z obywatelami Ukrainy. LikarPL

Jak czytamy w Komunikacie MZ

cyt.: „(…) Aplikacja składa się z dwóch modułów – dla pacjenta i dla lekarza. W części dla pacjenta znajduje się specjalny formularz, do którego należy wpisać podstawowe dane o stanie zdrowia. Pozwoli to lekarzowi przygotować się do konsultacji medycznej. Ankietę można wypełnić na komputerze lub telefonie, dostępna jest w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim. Po wypełnieniu formularza należy zapamiętać lub zapisać jego indywidualny numer. Numer pacjent poda lekarzowi przed konsultacją medyczną, lekarz spyta także o datę urodzenia. Na podstawie podanych danych aplikacja odszuka wypełniony formularz. Można go również pobrać  i wydrukować. Formularz jest dostępny w języku ukraińskim, polskim oraz angielskim. Moduł dla lekarza jest wykorzystywany podczas wizyty. Dzięki aplikacji w czasie konsultacji medycznej język ukraiński/rosyjski będzie tłumaczony na język polski oraz język polski na język ukraiński/rosyjski. Gdy pacjent będzie mówił po ukraińsku, to lekarz otrzyma transkrypcję w języku polskim. Lekarz będzie wykorzystywać język polski, a pacjent otrzyma transkrypcję w języku ukraińskim. Moduł zapewnia sprawną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem. Zarówno formularz, jak i transkrypcja rozmowy będą mogły być wygenerowane do pliku pdf i wydrukowane. Wygenerowany plik będzie dostępny w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.(…)”.