Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nie przeginaj w sieci

Nie przeginaj w sieci ...

Nie przeginaj w sieci … prezentujemy krótkie wprowadzenie do tematu dedykując je zarówno dorosłym, ale także dzieciom i młodzieży. Pokazujemy, że istnieją przepisy prawa, które należy znać, aby unikać problemów publikując treści w sieci, czy też prankując innych.

Patostreaming ...

Najprościej rzecz ujmując, jest to transmitowanie, najczęściej na żywo, treści propagujących rożnego rodzaju patologie. Najczęściej przekaz zawiera treści wulgarne, propagujące przemoc, nienawiść, czy obceniczność.

Nawoływanie do nienawiści w sieci ...

Nawoływaniem zatem do nienawiści jest działanie polegające na nakłanianiu, podżeganiu, jakie skierowane zostało do grupy osób, mające na celu propagowanie nienawiści, konfliktowanie na tle określonych różnic. Co istotne, takie nawoływanie, namawianie zachęcanie, podburzanie nie musi być skuteczne. Namawianie do nienawiści, ze względu na określone różnice, jako przestępstwo może także mieć miejsce, kiedy to nienawiść ma dotyczyć pojedynczej osoby, wystarczy, że namawiający zmierza do pojawienia się uczucia wrogości wobec określonych w osób. Formułowanie zatem treści wzbudzających nienawiść, niechęć silną do innej osoby, lub nieokreślonej grupy osób, może być kwalifikowane, jako namawianie do nienawiści.

Nie przeginaj w sieci …drogi internauto pamiętaj, że wolność twoich wypowiedzi ma granice. Pamiętaj o tym, iż formułowanie wypowiedzi określonej treści może zostać zakwalifikowane, jako mowa nienawiści.

Występek chuligański ...

Patostreamerzy w swoich zachowaniach często dopuszczają się tzw. występków chuligańskich, jakie zdefiniowane są na gruncie przepisów prawa karnego, co ma realny wbył na ich odpowiedzialność karną, która w takim wypadku może ulec zaostrzeniu, albowiem sąd skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Nie przeginaj w sieci … wydaje Ci się, że możesz wszystko, że to tylko krytyka, pomyśl dwa razy, zanim będzie zbyt późno, aby analizować swoje zachowanie. 

Zabronione treści w na platformach ...

Dostawca platformy udostępniania wideo jest obowiązany stosować środki przeciwdziałające udostępnianiu treści, jakich umieszczanie na platformie zostało zabronione.

Nie przeginaj w sieci … zawsze dokonaj oceny publikowanych przez siebie materiałów i treści, pod kątem tego, czy aby nie mieszczą się one w katalogi treści, których publikowanie jest zakazane.

Znęcanie się nad inną osobą ...

Nie przeginaj w sieci … pomyśl, dla Ciebie to może niewinny żart, igraszka, ale postaw się na miejscu osoby, której takie Twoje zachowanie dotyczy. Jeśli już to zrobisz wtedy znowu zastanów się, czy to są tylko głupie żarty, a może to już jest znęcanie się nad tą osobą.

To nie tylko dokuczanie ...

Nie przeginaj w sieci … dokuczanie, poprzez wprowadzanie kogoś w błąd lub w inny złośliwy spokój niepokojenie tej osoby grozi odpowiedzialnością karną.

Rajd na e-lekcje ... internetowi trole ...

Nie przeginaj w sieci … koledzy będą pewnie się śmiali z tego, że przerwałeś e-lekcję, ale zastanów się, czy Tobie będzie do śmiechu po takim rajdzie na e-lekcje.

Materiały edukacyjne

Projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Jak czytamy w treści Pisma z dnia 04 kwietnia 2022r., Ministra Sprawiedliwości [DLPK-V.053.1.2022]

cyt.: „(…)Jednocześnie w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Przedmiotowy projekt zawiera sformułowaną na jego potrzeby definicję treści o charakterze przestępnym, przez które rozumie się treści, które pochwalają lub nawołują do popełnienia czynów zabronionych wymienionych w ustawie lub realizują znamiona tych czynów zabronionych, a także definicję treści o charakterze bezprawnym, którymi m.in. treści o charakterze przestępnym i treści, które naruszają dobre obyczaje, w szczególności rozpowszechniają lub pochwalają przemoc, cierpienie lub poniżenie. Projekt ustawy zobowiązuje usługodawców świadczących usługi serwisów społecznościowych do ustanowienia wewnętrznego postępowania kontrolnego, w ramach którego w razie otrzymania zgłoszenia obowiązani będą oni do usuwania treści o charakterze bezprawnym.(…)

Materiały źródłowe

Dodaj komentarz