Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Identyfikacja tożsamości i uprawnienia do świadczeń

Identyfikacja tożsamości i uprawnienia do świadczeń

Identyfikacja tożsamości i uprawnienia do świadczeń. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych – skierowany został do ogłoszenia.

Prawo do świadczeń na podstawie ustawy o pomocy ...

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy, obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi przez tę ustawę, jest uprawniony do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji uzdrowiskowej). 

Co zmieniają nowe przepisy ...

W ustawie nowa grupa uprawnionych została uwzględniona w art. 12 pkt 13. W rozporządzeniu we wszystkich odniesieniach uwzględniono także odniesienie do pkt 13 dla osób niebędących ubezpieczonymi posiadających uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawy

Finansowanie i obowiązek identyfikacji ...

Jak czytamy w treści uzasadnienie

cyt.: „(…)Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych tym osobom  są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. W związku z powyższym – dla celów rozliczeniowych – istnieje konieczność identyfikacji świadczeń udzielonych osobom uprawnionym, na podstawie ustawy o pomocy oraz zweryfikowania, czy sprawozdane przez świadczeniodawcę świadczenia zostały udzielone osobie  posiadającej prawo do świadczeń na podstawie ustawy o pomocy.(…)”.

Jakie więc są sposoby identyfikacji ...

W celu zidentyfikowania świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy, uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy, wprowadzono zmiany do zapisów tabeli nr 11 załącznika nr 3, która określa kod tytułu uprawnienia dla poszczególnych grup posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz określa jakie dane identyfikujące dokument potwierdzający to prawo powinny być przez świadczeniodawcę rejestrowane tj. 

  • wprowadzono dla tej grupy odrębny kod „UA” – którym świadczeniodawca, zgodnie z 4 pkt 8 rozporządzenia, oznaczał będzie każde udzielone takiej osobie świadczenie:
  • wskazano, że potwierdzenie prawa do świadczeń jest możliwe przez:
    • dokument elektroniczny, generowany na podstawie numeru PESEL, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy, Wykorzystanie dokumentu elektronicznego do potwierdzania świadczeń jest przewidziane, gdyż ustawa o pomocy wprowadza możliwość przyznania obywatelom Ukrainy numeru PESEL. W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL (nie wszystkie osoby wystąpią o ten numer, lub wystąpią z opóźnieniem) przewidziano  możliwość potwierdzenia prawa do świadczeń przez złożenie oświadczenia, albo
    • złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a oraz 6 ustawy, wskazującego jako podstawę prawną art. 12 pkt 13 ustawy.

Przepisy wejdą w życie ...

Przewiduje się, że projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem  następującym po dniu ogłoszenia.

Materiały źródłowe ...

Klauzula informacyjna dla Pacjentów w języku ukraińskim

Dodaj komentarz