Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych

Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych

Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2022r., poz. 548).

Nowy termin składania dokumentów ...

Dotychczasowe przepisy ...

§ 10 ust. 2 w starym brzmieniu:

cyt.: „
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.”

Znowelizowana treść przepisu ...

§ 10 ust. 2 w nowym brzmieniu:

cyt.: „Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 30 listopada

Nowy wzór dyplomu ...

Dotychczasowe przepisy ...

§ 20 w starym brzmieniu:

cyt.: „Pielęgniarce, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, dyrektor Centrum wydaje dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, a położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym – dyplom uzyskania tytułu położnej specjalisty, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”

Znowelizowana treść przepisu ...

§ 20 w nowym brzmieniu:

cyt.: „Pielęgniarce lub położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, dyrektor Centrum wydaje dyplom uzyskania tytułu specjalisty, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.”

Do kiedy można wykorzystywać stare wzory ...

Dotychczasowe wzory dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i dyplomu uzyskania tytułu położnej specjalisty mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.

Źródło ...

Wybrane zagadnienia dla sektora medycznego ...

Wybrane produkt ...