Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa – na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się wyczekiwany projekt przepisów. [UD356]. Projektowane przepisy już zostały skierowane do pracy w Sejmie. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj >>>

Wyjaśnienia ...

cyt.: „(…)W dniu 24 lutego 2022 r. doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tych zdarzeń w kierunku terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaczęły kierować się tysiące obywateli Ukrainy, poszukujących schronienia. Z uwagi na powyższe, konieczne stało się opracowanie rozwiązań prawnych skierowanych do opisanej wyżej  grupy cudzoziemców. Niniejszy projekt ustawy stanowi próbę odpowiedzi ustawodawcy na problemy, jakie w wyniku tej sytuacji powstały w sferze zapewnienia legalności pobytu osób przybywających z terytorium Ukrainy.(…)”.

Status według daty przekroczenia granicy ...

„(…)Proponowane przepisy przewidują także, iż uregulowania projektu ustawy dotyczące uprawnień do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej będą miały zastosowanie  do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych cudzoziemcom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie uważany za legalny, udzielonych od dnia 24 lutego 2022 r.(…)”.

Świadczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy ...

cyt.: „(…)Projekt ustawy reguluje także kwestię dostępu obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny, do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Opisane wyżej świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane przez świadczeniodawców na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej będą rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.(…)”.

Numer PESEL ...

„(…)Projektowane zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510) są konsekwencją wprowadzenia rozwiązania polegającego na nadawaniu obywatelom Ukrainy objętych przepisami ustawy numeru PESEL.W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463) w art. 45a w pkt 4 lit. b tiret piąte dokonuje się zmiany przewidującej, iż rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, przyjmujący wartość w przypadku osoby spoza Unii Europejskiej objętej ubezpieczeniem zdrowotnym w Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającej numeru PESEL, albo osoby innej niż ubezpieczony, posiadającej uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Analogicznej zmiany dokonano w art. 45a pkt 4 lit. c tiret piąte ww. ustawy(…)”.

Źródło ...

Klauzula informacyjna dla Pacjentów w języku ukraińskim