Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Ewidencjonowanie świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy

Ewidencjonowanie świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy

Ewidencjonowanie świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy zagadnienie, które stało się przedmiotem omówienia w treści Komunikatu Centrali NFZ. Komunikat z dnia 26 lutego 2022r.

Czekamy na przepisy ...

Jak czytamy w treści Komunikatu Centrali NFZ Rząd RP ma przygotować specjalne rozwiązania prawne. Rozwiązania, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

Kogo dotyczą zasady udzielania świadczeń ...

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. Zasady udzielania i rozliczania świadczeń opisane w Komunikacie NFZ z dnia 26 lutego 2022r., dotyczą obywateli Ukrainy, którzy:

  • posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub
  • odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży,

potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

Udzielanie i rozliczanie świadczeń ...

Jak czytamy w Komunikacie NFZ

cyt.: „(…)Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ (…)”.

Ewidencjonowanie świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy

Ponownie należy odnieść się do treści Komunikatu NFZ< z którego jasno wynika, że w chwili obecnej trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych. Nie zmienia to jednak faktu, że świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

  • nie powinni odmawiać mu pomocy
  • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
  • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
  • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Sprawozdawczość ...

Według informacji zawartych w Komunikacie NFZ

cyt.: „(…)Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.(…)”.

Informacje z NFZ ...

Podjęliśmy próbę wyjaśnienia tematu dokumentowania udzielonych świadczeń zdrowotnych tj. wyjaśnienia tego, czy ewidencjonować odrębnie znaczy odnotowywać dane z dokumentów obywateli Ukrainy, czy też oznacza to, że należy tworzyć ich kserokopie.

  • Inspektor Ochrony Danych NFZ – wystąpiliśmy z zapytaniem w temacie, oczekujemy na odpowiedź.
  • NFZ Centrala – w telefonicznej rozmowie wyjaśnił, iż w obecnym kształcie, kiedy nie ma przepisów prawa dotyczacych tego zagadnienia, „warto jest odnotowywać dane i tworzyć kopie dokumentów”.
  • NFZ – Oddział w Łodzi – udzielił natomiast wyjaśnień, z których wynika inny wniosek.
Czy należy kserować dokumenty paszporty obywateli Ukrainy

Źródło:

Klauzula informacyjna dla Pacjentów w języku ukraińskim