Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Uczelnie jednak nie wiedzą kto się zaszczepił

Uczelnie jednak nie wiedzą kto się zaszczepił

Uczelnie jednak nie wiedzą kto się zaszczepił – tak wynika z wyjaśnień, jakie udzielił MEiN na zapytanie  RPO. Przypomnijmy tylko, zaniepokojony sytuacją Rzecznik Praw Obywatelskich prosił Ministra Edukacji o wyjaśnienia i przedstawienie sposobu działania i legitymacji prawnej do pozyskiwania danych dotyczących zdrowia względem osób studentów i kadry. Rzecznik opierał się na doniesieniach prasowych oraz informacji ze strony internetowej MEiN.

Przypuszczenie RPO ...

cyt.: „(…)Pozyskując informację z Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych poprzez numery PESEL gromadzone w systemie POL-on, minister mógł uzyskać dostęp do danych nadmiarowych, do których nie został ustawowo upoważniony, wobec czego mogło dojść do nadmiernej ingerencji w prawa jednostek.(…)”.

Odpowiedź MEiN ...

Pismem z dnia 10 lutego 2022r., [DSWWSM.056.1.2022.1.KR] MEiN udzielił odpowiedzi na zapytanie RPO. Jak czytamy w ww. korespondencji

cyt.: „(…) z całą stanowczością pragnę podkreślić, Ministerstwo Edukacji i Nauki (dalej: MEiN) na żadnym etapie realizacji procesu weryfikacji poziomu zaszczepienia członków wspólnot uczelni nie miało dostępu do szczegółowych danych o charakterze wrażliwym, pozwalających zidentyfikować poszczególne osoby.(…)”.

cyt.: „(…)Z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),w dniu 21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki zawarł z Ministrem Zdrowia porozumienie o współpracy (dalej: Porozumienie), w celu pozyskania informacji statystycznej o poziomie zaszczepienia przeciwko chorobie COVID19 (model statystyczny) następujących członków wspólnot uczelni:

    1. pracowników (nauczycieli akademickich, osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową, osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej),
    2. studentów oraz
    3. osób ubiegających się o stopień doktora.

Uzyskanie tych informacji statystycznych było niezbędne do ustalenia przez MEiN, czy wskazane jest podjęcie decyzji o wprowadzeniu ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, jak również w celu umożliwienia podjęcia przez rektorów decyzji o sposobie organizacji uczelni po przerwie świątecznonoworocznej, w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia jakie niesie ze sobą zarażenie wirusem SARSCoV2 powodującego chorobę COVID19, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości nauczania.(…)”.

Tylko dane statystyczne ...

Materiały źródłowe:

Komunikat RPO [Dostępny 18.02.2022r. godz.: 8:45]

Wystąpienie RPO do MEiN – [VII.501.12.2022.KZ] [Dostępny 18.02.2022r. godz.: 8:45]

Odpowiedź MEiN – [DSWWSM.056.1.2022.1.KR] [Dostępny 18.02.2022r. godz.: 8:45]