Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Uczelnie jednak nie wiedzą kto się zaszczepił

Uczelnie jednak nie wiedzą kto się zaszczepił

Uczelnie jednak nie wiedzą kto się zaszczepił – tak wynika z wyjaśnień, jakie udzielił MEiN na zapytanie  RPO. Przypomnijmy tylko, zaniepokojony sytuacją Rzecznik Praw Obywatelskich prosił Ministra Edukacji o wyjaśnienia i przedstawienie sposobu działania i legitymacji prawnej do pozyskiwania danych dotyczących zdrowia względem osób studentów i kadry. Rzecznik opierał się na doniesieniach prasowych oraz informacji ze strony internetowej MEiN.

Przypuszczenie RPO ...

cyt.: „(…)Pozyskując informację z Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych poprzez numery PESEL gromadzone w systemie POL-on, minister mógł uzyskać dostęp do danych nadmiarowych, do których nie został ustawowo upoważniony, wobec czego mogło dojść do nadmiernej ingerencji w prawa jednostek.(…)”.

Odpowiedź MEiN ...

Pismem z dnia 10 lutego 2022r., [DSWWSM.056.1.2022.1.KR] MEiN udzielił odpowiedzi na zapytanie RPO. Jak czytamy w ww. korespondencji

cyt.: „(…) z całą stanowczością pragnę podkreślić, Ministerstwo Edukacji i Nauki (dalej: MEiN) na żadnym etapie realizacji procesu weryfikacji poziomu zaszczepienia członków wspólnot uczelni nie miało dostępu do szczegółowych danych o charakterze wrażliwym, pozwalających zidentyfikować poszczególne osoby.(…)”.

cyt.: „(…)Z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),w dniu 21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki zawarł z Ministrem Zdrowia porozumienie o współpracy (dalej: Porozumienie), w celu pozyskania informacji statystycznej o poziomie zaszczepienia przeciwko chorobie COVID19 (model statystyczny) następujących członków wspólnot uczelni:

    1. pracowników (nauczycieli akademickich, osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową, osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej),
    2. studentów oraz
    3. osób ubiegających się o stopień doktora.

Uzyskanie tych informacji statystycznych było niezbędne do ustalenia przez MEiN, czy wskazane jest podjęcie decyzji o wprowadzeniu ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, jak również w celu umożliwienia podjęcia przez rektorów decyzji o sposobie organizacji uczelni po przerwie świątecznonoworocznej, w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia jakie niesie ze sobą zarażenie wirusem SARSCoV2 powodującego chorobę COVID19, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości nauczania.(…)”.

Tylko dane statystyczne ...

Materiały źródłowe:

Komunikat RPO [Dostępny 18.02.2022r. godz.: 8:45]

Wystąpienie RPO do MEiN – [VII.501.12.2022.KZ] [Dostępny 18.02.2022r. godz.: 8:45]

Odpowiedź MEiN – [DSWWSM.056.1.2022.1.KR] [Dostępny 18.02.2022r. godz.: 8:45]