Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Aplikacja e-TOLL

Aplikacja e-TOLL

Aplikacja e-TOLL – Rzecznik Praw Pacjenta występuje do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych o sprawdzenie funkcjonalności aplikacji pod kątem, ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Skargi obywateli do RPO ...

Jak informuje w swoim Komunikacie RPO napływają do niego skargi obywateli, którzy zwracają uwagę na funkcjonalności, jakie posiada aplikacja e-TOLL. RPO podnosi, iż

cyt.: „(…)W regulaminie nie zawarto rozwiązań technicznych oraz nie wskazano szczegółowego sposobu działania aplikacji, co uniemożliwia precyzyjną analizę dotyczącą przetwarzania danych jej użytkowników, zwłaszcza w zakresie odbierania danych geolokalizacyjnych z obszaru Polski, poza odcinkami, na których winna być uiszczona stosowana opłata. Obywatele zwracający się w tej sprawie do Rzecznika  mają wątpliwości co do zasadności odbierania danych z całego obszaru Polski oraz zgłaszają wnioski dotyczące konieczności weryfikacji faktycznie odbieranych i gromadzonych danych.(…)”.

Wniosek do Prezesa UODO ...

Za sprawą pisma z dnia 15 lutego 2022r. [VII.501.18.2022.KZ] uwzględniając Plan Kontroli UODO, RPO zwrócił się z prośbą do Prezesa UODO o poddanie ocenie sposobu działania aplikacji e-TOLL, jako celowe dla zapewnienia skutecznej ochrony praw jej użytkowników.

Materiały źródłowe:

Pismo z dnia 15 lutego 2022r., VII.501.18.2022.KZ [Dostępny 17.02.2022r., godz.: 9:00]

Zdjęcie z zasobów autora: macherstudio