Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Program pilotażowy elektroniczne spirometry

Program pilotażowy elektroniczne spirometry

Program pilotażowy elektroniczne spirometry – do ogłoszenia skierowana została treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które określa zasady realizacji pilotażu elektroniczny spirometr.

Funkcjonalność ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 

cyt.:” (…)Ocena czynnościowa płuc stanowi istotną część badań decydujących o wyborze dalszego postępowania leczniczego pacjentów z chorobami płuc. Elektroniczne spirometry będą wykorzystywane do monitorowania stanu zdrowia pacjentów, umożliwiając realizację związanych z ich obsługą świadczeń w formie zdalnej.(…)”.

Badanie wykonywane przeze pacjenta ...

Pilotaż, zakłada, iż pacjenci wyposażeni w elektroniczne spirometry, wykonywać będą badanie samodzielnie. Przy wykorzystaniu natomiast mobilnej aplikacji przesyłać będą wynik badania na platformę DOM. Rolą lekarza monitorującego pacjenta będzie natomiast opisanie wyników zamieszczonych w platformie DOM. Na podstawie wyników lekarz podejmował będzie decyzje o dalszym sposobie leczenia, jak również o częstotliwości wykonywania badań.

Szkolenia dla pacjentów oraz personelu ...

Pilotaż przewiduje, że zarówno pacjenci jak i personel medyczny zostaną przeszkoleni, przez dostawcę elektronicznych spirometrów, w zakresie wykonywania badań, i raportowania wyników do platformy DOM.

Program pilotażowy elektroniczne spirometry ...

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach:

  1. Etap organizacji – w trakcie, tego etapu Minister Zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu pilotażowego.
  2. Etap realizacji – w trakcie, tego etapu wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych spirometrów. Podmioty lecznicze będące realizatorami programu, otrzymają od ministra właściwego do spraw zdrowia elektroniczne spirometry, które następnie udostępnią wskazanym w projekcie świadczeniobiorcom, umożliwiając im tym samym zdalną diagnostykę
  3. Etap ewaluacji – obejmował będzie ocenę działań objętych programem pilotażowym. Zarówno jakość udzielanych w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, jak i wpływ tego rozwiązania na sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych, będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego spirometru, zamieszczanych na platformie DOM

Kto może zostać realizatorem programu ...

Program pilotażowy elektroniczne spirometry dedykowany jest dla podmiotów udzielających świadczeń lekarskich

  • z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Skala programu ...

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez Ministra Zdrowia. Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1 000 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru ofert z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak data wpływu oferty i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie.