Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Kwalifikacja do szczepień dzieci

Kwalifikacja do szczepień dzieci

Kwalifikacja do szczepień dzieci – zmianie ulegają przepisy prawa określające zasady postępowania w przypadku kwalifikacji dzieci w wieku do lat 15 w związku ze szczepieniem COVID-19.

Zmiana przepisów ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 668 ze zm.) określa kwalifikacje osób innych niż lekarze przeprowadzających badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 21c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Za sprawą jednak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającego ww. Rozporządzenie (Dz.U. z 2021r., poz. 2306) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2.

Zgodnie z §  2 ust. 1 Rozporządzenia

  1. Badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 21c ust. 1 ustawy, może przeprowadzać osoba, która:

1) wykonuje zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej;
2) wykonuje zawód fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego i uzyskała dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
3) kształci się:

a) na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim,
b) na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
c) na piątym roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym

– i uzyskała dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie, oraz przeprowadza badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo osoby, o której mowa w pkt 1;

4) ukończyła studia na kierunkach, o których mowa w pkt 3, w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia studiów, z zachowaniem warunków określonych w pkt 3.

Zgodnie z §  2 ust. 2 Rozporządzenia

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą przeprowadzać badania kwalifikacyjnego osoby, która nie ukończyła 15. roku życia.

Materiały źródłowe

Komunikat MZ z dnia 10 grudnia 2021r.  „Komunikat nr 15 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat„.
[Link aktywny: 15 grudnia 2021r. godz. 8:30]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 668)
[Link aktywny: 15 grudnia 2021r. godz. 8:30]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 1273)
[Link aktywny: 15 grudnia 2021r. godz. 8:30]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 2306)
[Link aktywny: 15 grudnia 2021r. godz. 8:30]

Najciekawsze opracowania dla podmiotów medycznych