Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Aktualne stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Aktualne stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Aktualne stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Przypomnijmy, zgodnie z art.28 Ustawy z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Przypominamy także, o podatku VAT.

Wysokość opłaty, obliczona wg. ww. zasad, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. (M.P. poz. 1044) Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł.

Aktualne stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej - od 1 grudnia 2021r.

Wysokość maksymalnej stawki opłaty za udostępnienie 1 strony wyciągu lub odpisu – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

11,31 zł

Wysokość maksymalnej stawki opłaty za udostępnienie 1 strony kopii albo wydruku – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

0,39 zł

Wysokość maksymalnej stawki opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia

2,26zł

Kompleksowe omówienie zasad udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym.

Dodaj komentarz