Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ustawa o sygnalistach

ustawa o sygnalistach

Ustawa o sygnalistach – czyli ustawa o o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu przepisów ...

Projektowana ustawa zapewni wdrożenie wymaganych Dyrektywą środków ochrony osób zgłaszających oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, jak również związanych ze zgłaszaniem rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych

Aktualnie w polskim systemie prawnym brak jest kompleksowej regulacji poświęconej ochronie tzw. sygnalistów, jak jest to rozumiane powszechnie  (nie istnieje bowiem definicja ustawowa tego określenia lub jego odpowiednika), tj. osób, które działając w dobrej wierze i w interesie publicznym zgłaszają lub ujawniają informacje o naruszeniach prawa. Zauważyć przy tym trzeba, że powyższe, powszechne rozumienie jest bardzo pojemne, a zatem osoba zgłaszająca lub ujawniająca informacje o naruszeniach prawa, zależnie od okoliczności, będzie posiadała zróżnicowane uprawnienia, względnie rolę procesową, wobec ewentualnego pracodawcy, organów ścigania, sądów lub innych organów publicznych oraz w ewentualnych postępowaniach przed tymi organami. 

W aktualnym stanie prawnym w Polsce tzw. sygnalizowanie i ochrona osób odpowiadających przytoczonemu wyżej rozumieniu sygnalisty (poza pewnymi szczególnymi sektorowymi uregulowaniami bądź rozwiązaniami służącymi sygnalizowaniu nieprawidłowości, o czym niżej) w praktyce podlega przede wszystkim odpowiednim przepisom o powszechnym zakresie zastosowania.

Ustawa ureguluje warunki objęcia ochroną w związku ze zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem naruszenia prawa, włączając w to okoliczności, w których możliwe będzie dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia informacji o naruszeniu prawa, pojęcie naruszenia prawa, sposób postępowania zgłaszającego (tryb zgłoszenia lub ujawnienia publicznego) i wymogi co do rzetelności zgłaszanych informacji związane z przesłanką uzasadnionych podstaw dokonania zgłoszenia. Dopełnienie warunków będzie wiązało się z objęciem ochroną przewidzianą w ustawie.

Ustawa o sygnalistach a obowiązki IOD ...

Bez wątpienia wejście w życie nowych przepisów o sygnalistach wiąże się z koniecznością podjęcia konkretnych działań przez Inspektorów Ochrony Danych. Nie chodzi tutaj o to, że mają oni szczególne role do odegrania w ramach procedur, jakie przewidywać będą zasady postępowania zgodnie z Ustawa sygnalistach. Chodzi o konieczność uwzględnienia nowej czynności przetwarzania, która pojawia się wraz z wejściem w życie przepisów.

Dokumentacja RODO dla sygnalistów

W ramach organizowanych przez nasz warsztatów szkoleniowych, omówimy i przekażemy uczestnikom nw. materiały, jakie należy wdrożyć w związku z wejściem w życie ustawy o sygnalistach.

 • Zgłaszanie naruszeń prawa a RODO
 • Obowiązki Administratora danych osobowych na tle dyrektywy i projektu ustawy o naruszeniach prawa i ochrony osób zgłaszających
 • Załączniki:
 • Załącznik nr 1 Upoważnienie dla pracownika z oświadczeniem o poufności
 • Załącznik nr 2 Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 RODO
 • Załącznik nr 3 Obowiązek informacyjny zgodny z art. 14 RODO
 • Załącznik nr 4 Ocena skutków dla ochrony danych
 • Załącznik nr 5 Formularz realizacji praw podmiotu danych
 • Załącznik nr 6 Wpis do rejestru czynności przetwarzania
 • Załącznik nr 7 Wzór umowy powierzenia z podmiotem obsługującym zgłoszenia/dostawcą oprogramowania do obsługi zgłoszeń

Dokumentacja wdrażająca ustawę o sygnalistach

W ramach naszych warsztatów szkoleniowych oprócz dokumentacji RODO omówimy i przekażemy uczestnikom kompletną dokumentacją, jaką należy wdrożyć w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o sygnalistach, na którą składają się nw. dokumenty.

Procedura Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Ochrony Sygnalistów.

 • Zarządzenie kierownika jednostki.
 • Procedura Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Ochrony Osób Zgłaszających.
 • Załączniki:
  • Załącznik nr 1 Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulacjami dot. zgłaszania naruszeń.
  • Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia naruszenia prawa.
  • Załącznik nr 3 Raport obsługi naruszenia prawa.
  • Załącznik nr 4 Rejestr zgłoszeń.

Szkolenie dla sygnalistów - gotowa dokumentacja

Ustawa o sygnalistach - przepisy prawa

Ustawa o sygnalistach – Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa