Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w PWDL

Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w PWDL

Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w PWDL​ – zadania, które związane są z przetwarzaniem danych osobowych, danych osobowych w zakresie szerszym niż podstawowy katalog danych określony przepisami Kodeksu Pracy. W związku z powyższym za zasadne i celowe uznać należy dokonanie aktualizacji zapisów obowiązującego RCPD poprzez dodanie odpowiedniej czynności. Warto również kilka słów uwagi poświęcić tematyce związanej z obowiązkiem informacyjnym w sytuacji przetwarzania w celu reklamacji od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w razie wojny.

Reklamowanie z urzędu ...

W ramach reklamowania z urzędu, niżej wymienione podmioty, sporządzają zawiadomienia (imienne wykazy osób) i przesyłają je do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie

  • Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz
  • pracodawcy.

Definicja pracodawcy ...

Użyte w rozporządzeniu określenie pracodawca oznacza – kierowników urzędów państwowych lub urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, pracodawców lub inne podmioty uprawnione do zatrudnienia lub nawiązania stosunku służbowego w stosunku do osób, o których mowa w art. 116 ust. 4 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1 ...

Szczegółowy wykaz stanowisk wskazanych w art. 116 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Reklamowanie na wniosek ...

Przepisy dopuszczają także alternatywny tryb reklamowania tj. reklamowania na wniosek.

Reklamowanie w PWDL

Zawiadomienia sporządza się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Informowanie o ustaniu przyczyny ...

Organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania. Zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania sporządza się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Pakiet dokumentów - RCPD

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. (Dz.U. 2020 poz. 1039)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2136 ze zm.)