Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych, nowe przepisy wprowadzają nowe obowiązki, niestety jednak wciąż pracodawcy, tak pracodawcy nie tylko KZP, nie wykazują adekwatnego zainteresowania tematem. Z tego względu pokusiliśmy się o przygotowanie innego niż zazwyczaj tekstu. Będzie to tekst, w którym zwracamy uwagę na pewne istotne elementy nowych Przepisów. Zwracamy uwagę stawiając pytania.

Szkolenie dla KZP

Nowy statut dla KZP

RODO dla KZP

 • Definicja pracodawcy, czy zwróciłeś uwagę na pewną osobliwość, jaką posługuje się Ustawodawca wprowadzając zmodyfikowaną definicję? Owszem wszędzie mówi się o zmianie definicji pracownika, tj. co wynika z rozszerzenia prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, ale nie mówi się o tym, już głośno, jakie zmiany wprowadza Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych do definicji pracodawcy.
 • Celem działania KZP jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg. Powiesz, to oczywiste, ale czy tak samo kategorycznie wypowiesz się, jeśli chodzi o pożyczki krótkoterminowe, co z nimi, a może mogą być wypłacane w KZP tylko pożyczki długoterminowe? Czy dokładnie wiesz zatem, jakie świadczenia mogą, a które muszą być udzielane przez KZP?
 • Czy można warunkować udzielanie pożyczek spłatą poprzedniej, albo czy można warunkować udzielenie pożyczki tylko do wysokości wkładu członkowskiego?
 • Kto w praktyce może być poręczycielem? Ilu ich powinno być, jak weryfikować ich status?
 • Osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy mogą utworzyć KZP, jeżeli gotowość przynależności do niej zadeklaruje co najmniej 10 z tych osób. Innymi słowy, jak rozumiesz ten zapis, czy w twojej firmie jeśli masz siedmiu pracowników, którzy zainteresowani są utworzeniem KZP i kolejne trzy osoby na umowach cywilnoprawnych, które wyrażają taką wolę, czy mogą oni utworzyć KZP?
 • Wiele dowiesz się z opracowań o tym, jak należy sporządzać dokumenty w KZP o tym jak powinny wyglądać pisma składane przez KZP w postaci papierowej lub elektronicznej, a także jakie informacje muszą się znaleźć na stronie internetowej KZP, o ile KZP ją prowadzi, ale zadam Ci prozaiczne pytanie: Jaki jest REGON działającej u Ciebie KZP? Zadam kolejne pytanie: Co z numerem NIP, czy też musi znajdować się na korespondencji KZP?
 • Czytając opracowania dotyczące tematu, odnoszę wrażenie, że nie dostrzega się istotnej zmiany, jaka wprowadzona została w obszarze kontrolnym. Czy zakres nadzoru dotychczas realizowanego przez organizacje związkowe zbieżny jest z zakresem uprawnień kontrolnych, ukształtowanych na gruncie nowych przepisów Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych?
 • Czy zrealizowanie procedury wyłaniania organu kontrolującego jest dla Ciebie jasne? Czy wiesz, kiedy kontrolę sprawować będzie organizacja związkowa, kiedy ich wspólna reprezentacja, a kiedy rada pracowników, nie rada pracownicza – nie pomyl tego, a wreszcie, kiedy uprawnienia kontrolne wykonywał będzie przedstawiciel załogi, czy wiesz kim on jest i jaki jest tryb jego wyboru, a może jest to tryb wyłaniania? Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy trybem wyłaniania a trybem wyboru?
 • Dobrze, idźmy dalej. Przepisy stanowią wprost o uprawnieniach kontrolnych, czy dostrzegasz nowe obowiązki, jakie ma KZP względem nich? Ma obowiązki i to poważne. Czy wiesz jakie dokumenty musi obowiązkowo przekazywać?
 • Kwestia umów. Czy potrafisz rozróżnić umowy pomiędzy pracodawcami objętymi działaniem MKZP a umowy zawierane z pracodawcami przez MKZP w zakresie współpracy?
 • Czy faktycznie będziesz potrafił spełnić swój – pracodawcy obowiązek świadczenia pomocy KZP? Ciekawe czy masz świadomość tego, jakie zapisy mogą zostać zgodnie z prawem zawarte w umowie pomiędzy KZP a Tobą? Ciekawe, czy faktycznie wiesz na co możesz się nie zgodzić?
 • Nowa Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych to także nowe obowiązki dla działu kadrowo-finansowego. KZP już wiedzą, czego mogą wymagać od Ciebie. Czy Ty wiesz, co jak powinieneś się zachować, czy wiesz, jakie nowe zadania musisz realizować?
 • Wiesz, jak obronić się przed żądaniem KZPO zabezpieczenia dla niej lokalu, kiedy de facto nie dysponujesz takim zapleczem?
 • Wreszcie, czy zdajesz sobie sprawę, że KZP to odrębny podmiot, a zatem zadania, które musisz realizować to w rzeczywistości usługi, jakie wykonywać będziesz, oczywiście rękami swojego personelu, ale czy wiesz co to oznacza, że polecasz zadania pracownikom do wykonywania ich obowiązków w takim układzie, na rzecz odrębnego podmiotu?
 • Czy Twój dział kadrowo/płacowy już został przygotowany do tego, jakie nowe zadania w praktyce będzie realizował w związku z funkcjonowaniem KZP na nowych zasadach?
 • Czy poinformowałeś już swój dział prawny, o tym że również będzie zaangażowany w funkcjonowanie KZP? Jak zareagujesz, kiedy KZP zażądają od Ciebie, jako od zobowiązanego do udzielania im pomocy, zażądają wsparcia w obszarze prawnym?
 • Co zrobisz, jeśli KZP sięgnąć będą chciały po działającego u Ciebie Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
 • Jakie przemyślenia masz w związku z proponowanymi przez ustawodawcę formami, w jakich może zostać zawarta umowa pożyczki przez KZP?
 • Dostrzegasz subtelność określenia konkretnych obowiązków, jakie obciążają każdego członka KZP, oraz konsekwencje ich niedopełnienia? Jak powinna Twoim zdaniem zareagować KZP względem swojego członka, który np. nie wskazał osoby, uprawnionej do otrzymania wkładu członkowskiego w razie swojej śmierci, albo inaczej jak powinna zachować się KZP jeśli takie wskazanie zostało dokonane, ale nie zawiera ono oświadczenia tej wskazanej osoby?
 • Uprawnienia członków KZP do zaznajamiania się z dokumentacją KZP, co z poufnością danych, gdzie jest RODO? Czy będziesz wiedział, jak się zachować, jeśli członek KZP zwróci się o umożliwienie mu zaznajomienia się  np. z protokołami z kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną?
 • Prawo spadkowe, śmierć członka KZP i co dzieje się z jego wkładem, czy faktycznie dostrzegasz to, co zostało napisane w przepisach nowej Ustawy o kasach zapomogowo – pożyczkowych? Komu wypłacić wkład członkowski, czy wskazanej przez członka uprawnionej osobie, a może jego spadkobiercą, kogo wezwać i w jakim terminie do odbioru wkładu, gdzie określić ten termin, kto powinien to zrobić?
 • Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia jako obowiązkowy element Statutu KZP. Jakie są tego konsekwencje, jak szukać wyjścia z sytuacji zakładającej konieczność notorycznego dokonywania zmian tych zapisów poprzez zmienianie treści Statutu KZP, czy to w ogóle możliwe?
 • Zdalna praca, już jest, zdalna nauka także, teraz zdalne posiedzenia KZP, stają się dopuszczalne, ale czy wiesz na jakich zasadach?
 • Co z okresami kadencji komisji rewizyjnych, zarządów KZP, które kończą się w okresie epidemii lub chociażby stanu zagrożenia epidemicznego?
 • Czy wiesz, kiedy osoba prowadząca czynności w KZP może zgodnie z prawem pobierać wynagrodzenie z tego tytułu?
 • Uchwały pod szczególna kontrolą, zdajesz sobie sprawę z tego, kto posiada uprawnienie do tego, aby je zaskarżać?
 • Jak poradzić sobie z problemem wpisowego, czy musi być pobierane, w jakiej wysokości? Co zrobić z problemem dokonywania wpłat przez osoby, które nie pobierają świadczeń co miesiąc, które wynagradzane są w odstępach czasowych np. kwartalnie?
 • Do kiedy masz czas aby wybrać sekretarza i skarbnika, czy koniecznie musi to być wykonane na pierwszym posiedzeniu KZP, czy też wystarczy, że na pierwszym posiedzeniu wybierzesz przewodniczącego.
 • Co dzieje się z pożyczką, jaka nie została spłacona przez członka KZP, który zmarł, czy w ogóle, kogoś obciąża obowiązek jej spłaty? Może to pracodawca powinien pokryć straty KZP, czy jesteś pewien, że ten obowiązek na pewno nie może obciążać Ciebie?

Zapisz się na szkolenia ...

Zamów dokumentację RODO dla KZP ...