Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Praktyki tylko dla zaszczepionych studentów

Praktyki tylko dla zaszczepionych studentów

Praktyki tylko dla zaszczepionych studentów – czyli kolejny stan faktyczny, w którym interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W naszym poprzednim tekście podniesiony został problem o podobnym charakterze „Uczelnie i akademiki nie tylko dla osób zaszczepionych

Nie są to odosobnione przypadki

Z informacji przekazywanych do Biura RPO wynika, iż dochodzi do ograniczenia możliwości odbywania zajęć klinicznych i praktyk w szpitalach i innych jednostkach zewnętrznych względem medycznych uczelni wyższych. RPO wskazuje, że ich analiza prowadzi do wniosku, że sygnalizowany problem nie ma charakteru incydentalnego przez co wymaga wypracowania zmian systemowych w celu zapewnienia należytej ochrony prawa do nauki i prawa do ochrony danych osobowych przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności ochrony życia i zdrowia studentów i osób, z którymi mają oni styczność podczas zajęć odbywających się poza murami uczelni.

Obowiązkowe praktyki

Obowiązek odbycia zajęć klinicznych i praktyk zawodowych w przypadku studentów kierunków medycznych wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755). Uczelnie wyższe nie dysponują infrastrukturą pozwalającą na realizację wszystkich
zajęć i praktyk na jej terenie i w związku z tym zmuszone do zawierania porozumień z jednostkami zewnętrznymi w celu umożliwienia studentom realizacji programu studiów. Niewywiązanie się przez studenta z powyższych obowiązków może skutkować niezaliczeniem roku, a w dalszej perspektywie niezamierzonym przez studenta wydłużeniem kształcenia, a nawet niemożnością ukończenia studiów.

Praktyki tylko dla zaszczepionych studentów

Inicjatywa ustawodawcza

RPO wystąpił do Ministra Zdrowia o podjęcie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej.  Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 12 sierpnia br. zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zapewnienia uczelniom podstaw prawnych dla podejmowania adekwatnych działań prewencyjnych na rzecz ochrony życia i zdrowia studentów i pracowników uczelni w czasie pandemii.

Dotychczas jednak nie dokonano zmian legislacyjnych umożliwiających uczelniom wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości studiowania osób niezaszczepionych czy przetwarzania danych osobowych dotyczących zaszczepienia.

Podstawa prawna

Wystąpienie RPOVII.7033.65.2021.AMB

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2021 poz. 755)