Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Bilety na mecz Polska Węgry

Bilety na mecz Polska Węgry

Bilety na mecz Polska Węgry stały się powodem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Lektura skarg kierowanych do Biura RPO skłoniła do takiego wystąpienia, albowiem wskazywały one na obowiązkowe podawanie przez osoby zainteresowaniem zakupem biletów na mecz reprezentacji informacji o fakcie, że są / nie są zaszczepione

UODO

Jak czytamy w Stanowisku UODO z 23 czerwca 202r., przepisy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r., poz 861) nie regulują możliwości żądania od osób uczestniczących w  wydarzeniu z limitami żądania od nich informacji na temat  szczepienia przeciwko COVID-19. Przepisy tego Rozporządzenia także nie określają, kto i na jakich zasadach oraz w jaki sposób może weryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona. Z tego względu UODO uznał, iż nie można uznać przepisów tego Rozporządzenia za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.

Bilety na mecz Polska Węgry - transmisja online

Odpowiedź PZPN

Prezes PZPN ustosunkował się do wystąpienia PZPN i jak czytamy w tej odpowiedzi

cyt.: „(…)Związek przy sprzedaży biletów na organizowane przez nas mecze nie wymaga składania przez osoby kupujące bilety oświadczeń o byciu w pełni zaszczepionym lub o niepoddaniu się nieobowiązkowemu szczepieniu przeciwko C0VID-19. Składanie takich oświadczeń nie jest wymagane (konieczne, obowiązkowe) w celu nabycia biletu na mecz. Takie oświadczenie każdy kupujący bilet może złożyć dobrowolnie i świadomie – jeśli chce skorzystać z możliwości nielimitowanego uczestniczenia w meczu przewidzianego dla osób zaszczepionych przeciwko C0VID-19 w ramach cytowanych powyżej przepisów Rozporządzenia. Wspomniane oświadczenie może przy tym zostać złożone wyłącznie z inicjatywy osoby dokonującej zakupu biletów, a jednocześnie zgodnie z przepisami Rozporządzenia o braku limitów dla osób zaszczepionych. Należy podkreślić, że każde takie oświadczenie pozyskiwane od osób nabywających bilety ma charakter dobrowolny. Każda osoba dokonująca zamówienia biletów jest bowiem wprost informowana o tym, że nie musi udzielać żadnej odpowiedzi w tej kwestii i składać tego rodzaju oświadczenia, co oznacza, iż takie oświadczenie może zostać złożone jedynie z inicjatywy osoby dokonującej zakupu biletów.(…)”.

cyt.: „(…) w procesie sprzedaży biletów PZPN udostępnia możliwość zaznaczenia przez kupującego z jego własnej inicjatywy stosownego pola i dobrowolnego złożenia oświadczenia w przedmiocie zaszczepienia przeciwko C0VID-19, co – jak już wskazywano powyżej – jest wyłącznie opcjonalne i nie jest obowiązkowe, aby nabyć bilet. Osoby, które w ramach tego rodzaju oferowanej im możliwości (opcji) nie złożą z własnej inicjatywy żadnego oświadczenia lub z własnej inicjatywy dobrowolnie złożą oświadczenie o niepoddaniu się nieobowiązkowemu szczepieniu przeciwko C0VID-19 mogą nabyć bilety na mecz w ramach limitów miejsc udostępnianych publiczności zgodnie z przywołanymi powyżej regulacjami przewidzianymi w Rozporządzeniu. Z kolei te osoby, które z własnej inicjatywy dobrowolnie złożą oświadczenie o byciu zaszczepionym przeciwko C0VID-19 nie są stosownie do tych unormowań wliczane do tego rodzaju ograniczeń i dzięki temu mogą mieć szansę otrzymania biletów na miejsca pozostałe po wyczerpaniu wynikającego z Rozporządzenia limitu miejsc przewidzianych dla publiczności, które można udostępniać w okresie do 30 listopada 2021 roku. (…)”.

Podstawy prawne

Wystąpienie RPOVII.715.55.2021.GZ

Stanowisko UODO – „Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach”