Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Raport NIK o KRI w podmiotach medycznych

Raport NIK o KRI w podmiotach medycznych

Raport NIK o KRI w podmiotach medycznych „Organizacja pracy i zakres obowiązków administracyjnych personelu medycznego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej„. Zachęcam Państwa bardzo gorąco do zapoznania się nie tylko z naszym sprawozdaniem dotyczącym wybranych elementów, jakie opisane zostały w Raporcie NIK. Zachęcam w szczególności kierowników i personel zarządzający PWDL.

Celem kontroli było uzyskanie odpowiedzi ...

Uzasadnieniem podjęcia kontroli były wcześniejsze ustalenia kontroli NIK dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej oraz informacje świadczące o znacznym obciążeniu personelu medycznego zadaniami, które nie były bezpośrednio związane z leczeniem.

 1.  Czy podział zadań pomiędzy personel medyczny i niemedyczny zapewnił optymalne wykorzystanie czasu na leczenie pacjentów?
 2.  Czy stosowane narzędzia informatyczne wspierały personel medyczny w wykonywaniu obowiązków administracyjnych?

Pomocne materiały dla kierowników PWDL ...

Jak przygotować podmiot medyczny do prowadzenia dokumentacji elektronicznej EDM

Jak przygotować system informatyczny do prowadzenia EDM

Prezentacja VIDEO na temat tego, jak przygotować jednostkę medyczną do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej od strony informatycznej.

Ankieta sprawdzająca gotowość do EDM

Jak sprawdzić i zaplanować przygotowanie IT do dokumentacji elektronicznej

Jakie wymogi musi spełniać system teleinformatyczny, aby mógł być wykorzystany do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Ankieta sprawdzająca z pytaniami weryfikującymi.

Raport z Audytu bezpieczeństwa informacji KRI - jak wykonać Audyt KRI

Jak poprawnie wykonać Audyt Bezpieczeńśtwa Informacji KRI

Szkolenie na żywo (online) eksperci zaprezentują , w jaki sposób zgodnie z prawem i prawidłowo można wykonać samodzielnie Audyt bezpieczeństwa informacji KRI.

Jednostki kontrolowane ...

Kontrola dotyczyła 22 podmiotów leczniczych prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jak powinien wyglądać system teleinformatyczny ...

Jak czytamy w raporcie NIK o KRI w podmiotach medycznych

cyt.: „(…)Podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej. Ograniczenie związanych z tym obciążeń uzależnione jest od organizacji tego podmiotu oraz użytkowanego systemu informatycznego, który może wspierać lub utrudniać pracę personelu. System informatyczny w podmiocie udzielającym ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych powinien być narzędziem, które pozwala kompleksowo zarządzać pracą przychodni, od rejestracji, przez umawianie wizyt u lekarzy, przekazywanie wyników badań w gronie specjalistów, po prowadzenie dokumentacji medycznej. Powinien przyczyniać się do redukcji czynności administracyjno-biurowych, umożliwiać wspieranie codziennej aktywności medycznej, jak również planowanie i organizację tej działalności oraz wspomaganie procesu terapeutyczno-diagnostycznego. Dane pacjenta oraz wyniki badań laboratoryjnych powinny być udostępnione na terenie całej jednostki. System powinien także pozwolić na bieżący przepływ informacji pomiędzy wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi, w celu usprawnienia diagnozowania pacjentów, redukcji czynności administracyjnych kadry medycznej, a w efekcie umożliwić zwiększenie czasu dla pacjenta(…)”.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Jak czytamy w raporcie NIK o KRI w podmiotach medycznych

cyt.: „(…)Zgodnie z § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia,wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji. Uwzględnia takie atrybuty jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. (…)”.

Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze KRI ...

 • cyt. „(…)nie była prowadzona okresowa analiza ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji. Obowiązek prowadzenia takiej analizy został określony w § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.(…)”.
 • cyt.: „(…)„Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” nie była na bieżąco aktualizowana, także w związku z nową organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych w formie teleporad, co było niezgodne z § 20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności(…)”.
 • cyt.: „(…)nie zapewniono inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację, czym naruszono § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.(…)”.
 • cyt.: „(…)nie wyegzekwowano od dostawcy oprogramowania przekazania uprawnień administratora (haseł i loginu). Tym samym nie zostały zrealizowane postanowienia zawartej umowy(…)”.

NIK o prowadzeniu dokumentacji elektronicznej ...

Analizowane zagadnienia w ramach kontroli odnosiły się także do kwestii związanej z faktycznym przygotowaniem jednostek medycznych do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym w postaci EDM czyli elektronicznej dokumentacji medycznej. NIK precyzyjnie wskazuje zasady, które muszą być zachowane przy przechodzeniu na tę właśnie formę prowadzenia dokumentacji w jednostce.

Przejście na elektroniczną formę prowadzenia dokumentacji medycznej wiąże się przede wszystkim z:

 • upoważnieniem personelu do przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym;
 • koniecznością podpisania w niektórych przypadkach umowy powierzenia danych osobowych (gdy np. zewnętrzny podmiot udostępnia i konserwuje system, uzyskując dostęp do danych osobowych);
 • obowiązkiem właściwego zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w nowej formie;
 • koniecznością przeprowadzenia analizy ryzyka i w niektórych przypadkach oceny skutków dla ochrony danych (gdy sposób przetwarzania, w tym z użyciem nowych technologii, z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw/wolności osób fizycznych).

Systemy informatyczne jednostek ...

Jak czytamy w raporcie NIK o KRI w podmiotach medycznych podmioty nie zapewniły w swoich systemach informatycznych spełniania wszystkich wymagań do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym w

 • piętnastu skontrolowanych podmiotach (68%) systemy informatyczne nie prezentowały pełnej historii zmian dokumentów wraz z informacją o użytkowniku modyfikującym dokument w formie elektronicznej i czasie dokonania modyfikacji (widoczna była tylko ostatnia modyfikacja oraz autoryzacja); 
 • dziewięciu skontrolowanych podmiotach (41%) nie zapewniono możliwości zapisu oraz dystrybuowania diagnostyki obrazowej w standardach DICOM lub innych;
 • dwóch podmiotach66 (9%) systemy informatyczne zapewniały możliwość zapisu, ale bez możliwości dystrybuowania diagnostyki obrazowej w standardach DICOM;
 • jednym podmiocie67 (5%), pomimo że system zapewniał możliwość zapisu oraz dystrybuowania diagnostyki obrazowej w standardach DICOM, to jednak opcja nie była wykorzystywana ze względu na brak integracji z systemami obsługi diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej; 
 • trzech podmiotach68 (14%) na wydrukach dokumentacji medycznej generowanych z systemu informatycznego nie było przyporządkowania wszystkich cech informacyjnych osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych; wydruki te musiały być nadal autoryzowane przez lekarza pieczątką i podpisem.

Warunki organizacyjno techniczne ...

Warunki organizacyjno-techniczne jest to zwrot, jakim posłużył się ustawodawca w treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666). Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. Rozporządzenia podstawową postacią dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiocie udzielającym świadczeń medycznych jest dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej. Może być także prowadzona w postaci papierowej, jeżeli postać taka jest przewidziana przepisem prawa (np. § 39 ust. 2 i § 68 ust. 2 tego rozporządzenia) lub w przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych umożliwiających prowadzenie dokumentacji elektronicznej (§ 1 ust. 2 tego ww. Rozporządzenia).

NIK słusznie podnosi, iż

cyt.: „(…)prowadzenie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym powinno odbywać się według jednolitych zasad. Dokumentacja prowadzona w jednej postaci, np. elektronicznej, nie może być jednocześnie prowadzona w drugiej, np. papierowej. Celem wprowadzenia tego przepisu było promowanie spójnych rozwiązań i wyeliminowanie nieefektywnych praktyk tworzenia jednego dokumentu jednocześnie w postaci elektronicznej i papierowej. Celem tego jest uniknięcie sytuacji, w których ten sam dokument funkcjonuje w obiegu w dwóch wersjach, często niespójnych, gdyż wpisy dokonywane byłyby zamiennie, raz w wersji papierowej, a raz w wersji elektronicznej(…)”.

Pomocne materiały dla kierowników PWDL ...

Jak przygotować podmiot medyczny do prowadzenia dokumentacji elektronicznej EDM

Jak przygotować system informatyczny do prowadzenia EDM

Prezentacja VIDEO na temat tego, jak przygotować jednostkę medyczną do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej od strony informatycznej.

Ankieta sprawdzająca gotowość do EDM

Jak sprawdzić i zaplanować przygotowanie IT do dokumentacji elektronicznej

Jakie wymogi musi spełniać system teleinformatyczny, aby mógł być wykorzystany do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Ankieta sprawdzająca z pytaniami weryfikującymi.

Raport z Audytu bezpieczeństwa informacji KRI - jak wykonać Audyt KRI

Jak poprawnie wykonać Audyt Bezpieczeńśtwa Informacji KRI

Szkolenie na żywo (online) eksperci zaprezentują , w jaki sposób zgodnie z prawem i prawidłowo można wykonać samodzielnie Audyt bezpieczeństwa informacji KRI.