Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Udaremnienie kontroli UODO

Udaremnienie kontroli UODO

Udaremnienie kontroli UODO to sytuacje, które mogą powodować poważne problemy. UODO wielokrotnie w swoich komunikatach informował o tego rodzaju działaniach ADO. W sprawach o takim charakterze zapadały także decyzje nakładające kary administracyjne na administratorów danych osobowych. Należy jednak jeszcze pamiętać o innym aspekcie takiego stanu faktycznego, który to przejawia się w utrudnianiu bądź udaremnieniu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Decyzje UODO

Jak czytamy w komunikacie UODO z dnia 01 kwietnia 2021r.,

cyt.:”(…)Prezes UODO nałożył 20 tys. zł. kary na Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo właścicielowi spółki grozi za to odpowiedzialność karna.(…)”.

cyt.:”(…)W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przez prezesa spółki, organ nadzorczy zawiadomił o tym Prokuraturę Rejonową w Katowicach. Zgodnie z tym przepisem za udaremnianie lub utrudnianie prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Prokuratura skierowała już w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko prezesowi spółki do sądu.(…)”.

Jak czytamy w komunikacie UODO z dnia 07 kwietnia 2021r.,

cyt.:”(…)Na początku marca organ nadzorczy zdecydował o konieczności przeprowadzenia kontroli u Głównego Geodety Kraju, o czym poinformował go pismem wskazując zakres kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. Główny Geodeta Kraju odmówił zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych, czym udaremnił kontrolującym prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W związku z tym oprócz wszczęcia postępowania administracyjnego, Prezes UODO złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.(…)”.

Wyrok SR w Warszawie (II K 334/20)

Jak czytamy w Wyroku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 09 lutego 2021r., (II K 334/20)

cyt.: „(…) oskarżonego (…) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, który kwalifikuje jako występek z art. 108 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych i za to na tej podstawie skazuje go, a na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych w zw. art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu 100 (sto) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych); na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 685,51 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 51/100) tytułem zwrotu wydatków oraz kwotę 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) tytułem opłaty.(…)”.

Przez udaremnienia dokonania kontroli rozumieć będziemy np. nie wpuszczenie do pomieszczeń osób kontrolujących, albo niedopuszczenie ich do wykonywania czynności kontrolnych, jak również zniszczenie dokumentacji podlegającej kontroli. Przez utrudnianie wykonania kontroli rozumieć będziemy podejmowanie takich działań ale też i zaniechań, które stwarzać będą trudności / bariery / zakłócenia w prawidłowym prowadzeniu czynności kontrolnych. Kary przewidziane za udaremnianie lub utrudnianie kontroli to: grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2021-02-09 (II K 334/20)