Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Rekomendacje dotyczące odwiedzin w czasie epidemii

Rekomendacje dotyczące odwiedzin w czasie epidemii

Rekomendacje dotyczące odwiedzin w czasie epidemii. W komunikacie Ministerstwa Zdrowia opublikowanym na stronach internetowych dnia 07 września 2021r. czytamy:

cyt.: „(…)W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19, opracowano rekomendacje dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych jednostkach.(…)”.

Dokumentacja RODO

Prawa Pacjentów mają tutaj znaczenie ...

W mojej ocenie rozważania nt. zapisów dokumentu zawierającego rekomendacje dotyczące odwiedzin w czasie epidemii, rozpocząć należy od przypomnienia przepisów dotyczacych prawa pacjenta do obecności przy nim osoby bliskiej.

Prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej ...

Prawem pacjenta, jest prawo do tego, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obecna była przy nim osoba bliska. Tym samym osoba bliska, w przypadku spełnienia się przesłanek opisanych treścią dyspozycji przepisu, staje się uprawnioną do obecności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi, uzyskuje prawo do takiej obecności. Opisane powyżej uprawnienia po stronie podmiotu wykonującego działalność leczniczą rodzą obowiązek ich poszanowania, respektowania oraz realizowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 UoPPiRP

cyt.: „(…) Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska (…)”.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2) UoPPiRP

cyt.: „(…)Użyte w Ustawie określenia oznaczają (…)   osoba bliska – małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta (…)”.

Prawo do kontaktu osobistego pacjenta ...

Zgodnie z art. 33 ust. 1 UoPPiRP

cyt.: „(…)Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.(…)”.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 UoPPiRP

cyt.: „(…)Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.(…)”.

Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

cyt.: „(…)Osoba z zaburzeniami psychicznymi przebywająca w szpitalu psychiatrycznym lub w domu pomocy społecznej ma prawo do porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami.(…)”.

Ograniczenie korzystania z praw ...

Zgodnie z art. 5 UoPPiRP

cyt.: „(…)Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu..(…)”.

Obowiązkowa dokumentacja ...

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 ze zm.)

cyt.: „(…)Kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych(…)”.

 

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 ze zm.)

cyt.: „(…)Kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych prowadzą dokumentację realizacji działań, o których mowa w art. 11.(…)”.

 

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dokumentacja RODO dla organizacji odwiedzin

To może Ci się przydać ... RODO w medycynie