Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2021/2022

Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2021/2022

Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2021/2022 … Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”.

Planowane zmiany dotyczyć będą ...

 • wymagań egzaminacyjnych – egzamin ósmoklasisty / egzamin maturalny
 • zasad organizacji egzaminu ósmoklasisty
 • zasad organizacji egzaminu maturalnego
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne ...

W treści Uzasadnienia do Projektu ww. Rozporządzenia czytamy, iż

cyt.: „(…)Z uwagi na planowane na rok szkolny 2021/2022 zmiany terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, tj. przeniesienia dotychczas obowiązującego terminu kwietniowego na majowy, oznacza późniejsze ogłoszenie wyników tego egzaminu (wyniki będą ogłaszane w ferie letnie). Późniejszy termin ogłoszenia tych wyników (stanowiących kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym) wymaga dostosowania ustawowych terminów postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych(…)tak aby przeprowadzić postępowanie uzupełniające w ustawowym terminie(…)do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne(…)”.

W treści Uzasadnienia do Projektu ww. Rozporządzenia czytamy, iż

cyt.: „(…)Ponadto, z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru w projektowanym rozporządzeniu dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów.(…)”.

Wymagania egzaminacyjne ...

W treści Uzasadnienia do Projektu ww. Rozporządzenia czytamy, iż

cyt.: „(…)egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdzają, w jakim stopniu uczeń/słuchacz albo absolwent spełnia te wymagania. Proponuje się, aby w 2022 r., podobnie jak w 2021 r., egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostały przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. Wymagania egzaminacyjne zostały opracowane przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki.(…)”.

Egzamin ósmoklasisty ...

W treści Uzasadnienia do Projektu ww. Rozporządzenia czytamy, iż

cyt.: „(…)Proponuje się, aby w 2022 r. zrezygnować z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Powyższe jest spowodowane postulatami zgłaszanymi do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych. Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje fakt, że do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach, tj. z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.(…)”.

Egzamin maturalny ...

W treści Uzasadnienia do Projektu ww. Rozporządzenia czytamy, iż

cyt.: „(…)W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. W odróżnieniu od przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. przewiduje się natomiast, że absolwenci będą mieli w 2022 r. obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.(…)”.

W treści Uzasadnienia do Projektu ww. Rozporządzenia czytamy, iż

cyt.: „(…) Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy wypełnią deklarację w tym zakresie, a w przypadku gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną, absolwent będzie musiał dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.(…)”.

W treści Uzasadnienia do Projektu ww. Rozporządzenia czytamy, iż

cyt.: „(…)W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.(…)”.

Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2021/2022

Zmian jest więcej dotyczą one np.:

 • zasad przystępowania ponownie do egzaminu maturalnego w 2022r., absolwentów, którzy nie zdalni w poprzednich latach;
 • prowadzenia szkoleń dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych, członków zespołów egzaminacyjnych oraz egzaminatorów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • powoływania zespołu przedmiotowego w danej szkole tylko w sytuacji gdy uczniowie lub absolwenci zadeklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego w części ustnej;
 • ustalania składu zespołu nadzorującego oraz poszerzenia katalogu osób, które mogą być powołane w skład zespołu nadzorującego o przedstawicieli: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • sporządzenia i przekazania do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w części ustnej;
 • liczby zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, która zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole;
 • wpisów dokonywanych na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, informacji o egzaminie maturalnym lub zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego;
 • ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 2022 r.;
 • ustalenia pięcioletniego okresu przystępowania do egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy w 2022 r. przystąpili do tego egzaminu po raz pierwszy i go nie zdali;
 • warunki zdania egzaminu maturalnego absolwentów przystępujących do tego egzaminu w 2022 r.;
 • aneksów do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym ogłoszonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • sposobu losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych na egzaminie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie.

Jaką dokumentację należy przygotować ...

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii