Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nowy wzór książeczki wojskowej

Nowy wzór książeczki wojskowej

Nowy wzór książeczki wojskowej ze zmienionymi danymi. Zobacz jakie dane będą umieszczane w nowym wzorze. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz.U. z 2021r., poz. 1531) wprowadza nowy wzór książeczki wojskowej.

Dane dotyczące posiadacza książeczki wojskowej

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL,
 • stopień wojskowy.

Dane dotyczące organu wydającego dokument

 • nazwę organu wydającego,
 • datę wydania,
 • pieczęć organu i podpis wydającego.

Dane dodatkowe

 • adnotacje o zdolności do czynnej służby wojskowej, w tym o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przeznaczeniu osoby podlegającej stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do określonego rodzaju powszechnego obowiązku obrony, odroczeniu czynnej służby wojskowej,
 • rodzaj i miejsce odbywania czynnej służby wojskowej oraz datę rozpoczęcia i zakończenia tej służby lub zajęć wojskowych, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służby lub szkolenia w obronie cywilnej, służby zastępczej oraz ćwiczeń wojskowychw rezerwie,
 • poświadczenie złożenia przysięgi wojskowej,
 • stosunek do służby wojskowej,
 • rodzaj przeznaczenia żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny oraz serię i numer dokumentu, na którego podstawie nadano temu żołnierzowi przydział mobilizacyjny, pracowniczyprzydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno‑mobilizacyjny,
 • adnotacje służbowe, w tym: – numer i serię naklejki personalizującej oraz naklejki aktualizującej, – adres zameldowania.