Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowy wzór książeczki wojskowej

Nowy wzór książeczki wojskowej

Nowy wzór książeczki wojskowej ze zmienionymi danymi. Zobacz jakie dane będą umieszczane w nowym wzorze. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz.U. z 2021r., poz. 1531) wprowadza nowy wzór książeczki wojskowej.

Dane dotyczące posiadacza książeczki wojskowej

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL,
 • stopień wojskowy.

Dane dotyczące organu wydającego dokument

 • nazwę organu wydającego,
 • datę wydania,
 • pieczęć organu i podpis wydającego.

Dane dodatkowe

 • adnotacje o zdolności do czynnej służby wojskowej, w tym o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przeznaczeniu osoby podlegającej stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do określonego rodzaju powszechnego obowiązku obrony, odroczeniu czynnej służby wojskowej,
 • rodzaj i miejsce odbywania czynnej służby wojskowej oraz datę rozpoczęcia i zakończenia tej służby lub zajęć wojskowych, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służby lub szkolenia w obronie cywilnej, służby zastępczej oraz ćwiczeń wojskowychw rezerwie,
 • poświadczenie złożenia przysięgi wojskowej,
 • stosunek do służby wojskowej,
 • rodzaj przeznaczenia żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny oraz serię i numer dokumentu, na którego podstawie nadano temu żołnierzowi przydział mobilizacyjny, pracowniczyprzydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno‑mobilizacyjny,
 • adnotacje służbowe, w tym: – numer i serię naklejki personalizującej oraz naklejki aktualizującej, – adres zameldowania.