Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Numer rejestracyjny a dane osobowe

Numer rejestracyjny a dane osobowe

Numer rejestracyjny a dane osobowe. Czy numer rejestracyjny pojazdu stanowi dane osobowe … ? Poniżej przytoczymy wybrane fragmenty Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 214/19). Więcej na temat definicji „danych osobowych” pisaliśmy w opracowaniu „Dane osobowe” cytując obszerne fragmenty Komentarza do RODO dr Jakuba Rzymowskiego. (Tom I).

dr Jakub Rzymowski z kancelarii adwokackiej Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak.

W czym problem...

Jak czytamy w Wyroku SO w Warszawie z dnia 12 marca 2020r.

cyt.: „(…)W uzasadnieniu powód wskazał, że zdjęcie pojazdu z tablicą rejestracyjną opublikowano bez jego wiedzy i zgody, na podstawie tego zdjęcia można zaś zidentyfikować osobę, dane w postaci marki, modelu i numerów rejestracyjnych stanowią dane osobowe, co do których zastosowanie mają przepisy RODO. Powód podkreślił, że jego pojazd jest charakterystyczny, wyremontowany został jego nakładem sił. Publikacja została wydana i była rozprowadzana w księgarniach, kioskach, stacjach benzynowych. Skoro pozwany zarobił na jej wydaniu, to powinien zapłacić powodowi kwotę 50.000 zł z tytułu utraconych korzyści.(…)”.

Numer rejestracyjny a dane osobowe

Jak czytamy w Wyroku SO w Warszawie z dnia 12 marca 2020r.

cyt.: „(…)problemem, który należało rozważyć było zarzucane pozwanemu naruszenie danych osobowych powoda. W tym zakresie konieczną była ocena, czy doszło do naruszenia ochrony tych danych, a jeśli tak: czy naruszenie to prowadziło do naruszenia interesów majątkowych i niemajątkowych powoda. Oceny tej należało dokonać na kanwie rozporządzenia RODO.(…)”.

Motyw 26...

Jak czytamy w Wyroku SO w Warszawie z dnia 12 marca 2020r.

cyt.: „(…)Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny.(…)”.

Wiemy, gdzie tkwi problem...

Jak czytamy w Wyroku SO w Warszawie z dnia 12 marca 2020r.

cyt.: „(…)Kwestia możliwości zaliczenia publicznej prezentacji przez pozwanego pojazdu wraz z numerami rejestracyjnymi do operacji przetworzenia danych osobowych powoda uzależniona jest od rozstrzygnięcia problemu, czy dane te umożliwiały pozwanemu lub odbiorcy zdjęcia zidentyfikowanie powoda w sposób bezpośredni lub pośredni. (…)”.

Jak czytamy w Wyroku SO w Warszawie z dnia 12 marca 2020r.

cyt.: „(…)W motywie 26 preambuły rozporządzenia RODO wskazano, że aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (…), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo (…), iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. W literaturze (por. W. Chomiczewski, RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, system informacji prawnej LEX, komentarz do art. 4, uwaga 14) wskazuje się, że prawodawca europejski konstruując pojęcie danych osobowych odwołał się do stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE wyrażonego w wyroku z dnia 19 października 2016 r. (C – 582/14) w sprawie B., zgodnie z którym przy ocenie możliwych do zastosowania sposobów aktywności administratora zmierzających do identyfikacji danej osoby fizycznej, nie bierze się pod uwagę dowolnych środków, lecz jedynie te, którymi „może się (racjonalnie rzecz biorąc) posłużyć”, a także osoby trzecie, do których, również racjonalnie rzecz biorąc, może odwołać się administrator starający się uzyskać dane dodatkowe w celu identyfikacji. Jak podkreśla Trybunał, odwołując się ponownie do opinii, nie miałoby to miejsca w przypadku, gdyby kontakt z tymi osobami trzecimi był bardzo kosztowny w kategoriach ludzkich oraz gospodarczych czy też praktycznie niewykonalny albo zakazany prawem (pkt 46).(…)”.

Jak czytamy w Wyroku SO w Warszawie z dnia 12 marca 2020r.

cyt.: „(…)Podzielając przytoczone stanowiska należy w konsekwencji zauważyć, że nie stracił na aktualności pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wypowiedziany na kanwie art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w wyroku z dnia 28 czerwca 2019 r. (I OSK 2063/17), którego tezę, ze względu na relewantność dla sprawy, należy przytoczyć in extenso: „Brak możliwości powiązania numerów rejestracyjnych pojazdów, bez nadmiernego wysiłku i kosztów, z osobami fizycznymi, które dają się zidentyfikować, sprawia, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych. Numer rejestracyjny jest umieszczony na samochodzie, za zgodą właściciela pojazdu, sam w sobie jest ogólnie dostępny dla bliżej nieokreślonej liczby osób. Jednak nie oznacza to, że można go w sposób prosty powiązać z konkretną osobą. Wskazać bowiem należy, że często z tego samego pojazdu korzystają różne osoby. Powyższe niezbicie wskazuje, że nie jest możliwe, w sposób prosty i łatwy, powiązać numer rejestracyjny pojazdu z konkretną osobą – właściciela (lub posiadacza) pojazdu”(…)”.

UODO

Interesujący jest także fragment opinii, jaką wyraził Prezes UODO do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw,

cyt.: „(…)Zgodnie z projektowanym art. 73a ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym właściwy miejscowo dla siedziby sejmiku wojew6dztwa prezydent miasta na prawach powiatu, zwany dalej ,prowadzącym ewidencję tablic”, prowadzi ewidencję tablic rejestracyjnych indywidualnych, wydanych na terenie województwa.(…) Organ nadzorczy zwraca uwagę iż w przedmiotowym projekcie nie zawarto informacji jakie dane mają znajdować się w ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych. W przypadku jeżeli w tworzonej ewidencji miałyby być przetwarzane dane osobowe, projekt powinien uwzględniać stosowanie przepisów RODO.(…)”.

Numer rejestracyjny a dane osobowe

Lektura wpisów osób komentujących „numery rejestracyjne” daje do myślenia. https://tablica-rejestracyjna.pl/

Pobierz bezpłatnie Tom I - Komentarz do RODO

Dodaj komentarz