Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Karta segregacji medycznej

Karta segregacji medycznej

Karta segregacji medycznej – zmiana przepisów wprowadza dla SOR nowy element okumentacji medycznej.

Karta segregacji medycznej - dlaczego wprowadzono

Jak czytamy w uzasadnieniu do aktu

cyt.: „(…)zmiana rozporządzenia w zakresie wprowadzenia karty segregacji medycznej, która będzie stosowana w celu dokumentowania segregacji medycznej pacjentów przybywających do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), wynika z wdrożenia od dnia 1 lipca 2021 r. systemu zarządzającego Trybami Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR), na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399, z późn. zm.) Zmiana ta jest związana w wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (Dz. U. poz. 1182), które określa minimalne funkcjonalności oraz minimalne wymagania techniczne, a także zasady administrowania systemem zarządzającym TOPSOR oraz warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia, przetwarzania i pobierania danych zgromadzonych w TOPSOR, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia współpracy systemu informatycznego wykorzystywanego przez dysponenta jednostki z TOPSOR oraz zapewnienie, z zachowaniem bezpieczeństwa, dostępności tych danych.(…)”.

Jak czytamy w uzasadnieniu do aktu

cyt.: „(…)Ponadto zmiana rozporządzenia w zakresie wprowadzenia karty segregacji medycznej, która będzie stosowana w celu dokumentowania segregacji medycznej pacjentów przybywających do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), wynika z § 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (Dz. U. poz. 1182), który wskazuje, że w systemie zarządzającym Trybami Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) zapewnia się możliwość przeprowadzania segregacji medycznej przy wykorzystaniu karty segregacji medycznej, prowadzonej w postaci elektronicznej, z możliwością jej wydruku, spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Karta segregacji medycznej stanowić będzie załącznik do historii choroby zarówno w przypadku pacjentów, którym świadczeń udzielono wyłącznie w SOR, jak i takich, którzy po wstępnym zaopatrzeniu w SOR, zostali przeniesieni na inny oddział tego samego szpitala. W karcie segregacji medycznej oprócz podstawowych danych dotyczących podmiotu leczniczego, pacjenta oraz osoby dokonującej segregacji medycznej, znajdą się również informacje o parametrach krytycznych oraz informacje o zakwalifikowaniu danej osoby do kategorii pilności, biorąc pod uwagę jej stan zdrowia. Dodatkowo uwzględniona została ocena stanu psychicznego pacjenta jako jeden z elementów oceny stanu pacjenta, która przeprowadzana jest podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. W momencie przetransportowania osoby z zaburzeniami psychicznymi do SOR, osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie segregacji dokonuje tej oceny ponownie. Segregacja medyczna będzie dokonywana w panelu Triage ESI 4.0, zawierającym punkty decyzyjne zgodnie z algorytmem Emergency Severity Index (ESI) wersja 4.0. Wydanie przepisów określających zawartość karty segregacji medycznej stało się możliwe dopiero po ustaleniu jej wzoru w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wdrożenie TOPSOR w szpitalach zakończyło się z końcem czerwca 2021 r.(…)”.

W jakiej postaci ma być prowadzona karta ...

Karta segregacji medycznej jest prowadzona w szpitalnym oddziale ratunkowym, w postaci elektronicznej, w systemie zarządzającym trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, o którym mowa w art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159).

Co jeszcze się zmienia ...

Jak czytamy w uzasadnieniu do

cyt.: „(…)Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do: (…) nowego brzmienia art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981), nadanego przez art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obowiązującego od dnia 29 maja 2021 r., zgodnie z którym szczepienia ochronne mogą być również przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych.(…)”.

Jak czytamy w uzasadnieniu do

cyt.: „(…)Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do: (…) nowego brzmienia art. 21a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), nadanego przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 981), obowiązującego od dnia 29 maja 2021 r. – przez skreślenie wyrazów „lekarskiego” w § 68b ust. 1 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia, w związku z faktem, iż kwalifikacji do szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, mogą dokonywać nie tylko lekarze, ale również osoby posiadające kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21c ust. 5;(…)”.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. (Dz.U. z 2021r, poz. 1182)

Wybrane produkty - Sklep RODO w ochronie zdrowia