Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym – nowe przepisy dotyczące placówek oświatowych. Publikujemy poniżej treść nw. aktów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. (tj.Dz.U. z 2021r. poz .1428).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021r., poz. 1427).

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw [UD227] – Komentarz RPO / Odpowiedź MEiN

Zmiany w prawie oświatowym

Konkursy na dyrektorów

Ogłoszony jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1634)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. (tj.Dz.U. z 2021r. poz .1428).

Projekt zmiany Ustawy Prawo oświatowe

Rzecznik Praw Obywatelskich podnosi w wystąpieniu do MEiN, iż cyt.: „(…) Proponowane nowe uprawnienia kuratorów oświaty ws. powoływania i odwoływania dyrektorów szkół mogą ograniczać samorządność. A decydująca opinia kuratora o działalności organizacji społecznych i stowarzyszeń w szkołach może zagrozić realizacji prawa do nauki. Może też negatywnie wpłynąć na prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zdezorganizuje to pracę szkół i ograniczy liczbę zajęć uznawanych przez decydentów za kontrowersyjne. Tymczasem młodzieży brakuje edukacji antydyskryminacyjnej, obywatelskiej, czy klimatycznej(…)”. Warto zapoznać się z odpowiedzą MEiN na postawione zarzuty przez RPO.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw [UD227] – Komentarz RPO / Odpowiedź MEiN

Procedury funkcjonowania szkół w okresie epidemii

Dnia 02 sierpnia 2021r., MEiN, GiS, MZ przygotowali wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wytyczne będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i  rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Na ich podstawie Dyrektorzy szkół zobowiązani zostali do  przygotowania procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Ponadto nałożono na nich także obowiązek na bieżąco aktualizowania ww. procedur, regulaminów.

Wybrane oferty sklepu RODO w oświacie