Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praca zdalna w kodeksie pracy

Praca zdalna w kodeksie pracy

Praca zdalna w kodeksie pracy. Regulacje zakładające wprowadzenie do kodeksu pracy pracy zdalnej zawarte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. [dalej Projekt KP]

Praca zdalna w kodeksie pracy: Dział drugi, Rozdział IIc

Zgodnie z art. 67(18) Projektu KP

cyt.:”(…)Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).(…)”.

Kiedy może zapaść decyzja o pracy zdalnej

Zgodnie z art. 67(19) § 1. Projektu KP

cyt.:”(…)Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:

  1. przy zawieraniu umowy o pracę albo
  2. w trakcie zatrudnienia.(…)”.

Zgodnie z art. 67(19) § 2. Projektu KP§

cyt.: „(…)W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, uzgodnienie może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej. Przepisu art. 29 § 4 nie stosuje się.(…)”.

Na polecenie pracodawcy, ale jeśli są warunki

Zgodnie z art. 67(19) § 3. Projektu KP

cyt.:”(…)§ 3. Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:

  1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  2. gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe
   – jeżeli pracownik złoży uprzednio w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.
   (…)”.

Cofnięcie polecenia

Zgodnie z art. 67(19) § 4. Projektu KP

cyt.:”(…)Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.(…)”.

Praca zdalna na wniosek pracownika

Zgodnie z art. 67(19) § 5 Projektu KP

cyt.:”(…)Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 142(1) § 1 pkt 2 i 3, oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.(…)”.

Praca zdalna w kodeksie pracy uzgodniona

Zgodnie z art. 67(20) § 5 Projektu KP stanowi o tym, iż zasady pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Przepis szczegółowo reguluje także kwestię, kiedy u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa. Jak również wprowadza regulacje określające tryb postępowania, w którym to nie ma możliwości zawarcia porozumienia ze wszystkimi działającymi organizacjami związkowymi. Ustawodawca przewidział także tryb postępowania w sytuacji, kiedy u pracodawcy nie działa żadna organizacja związkowa. Ostatecznie jednak ustawodawca zdecydował, iż w sytuacji, kiedy nie zostanie zawarte porozumienie, ani wydany regulamin zasady zasady wykonywania pracy zdalnej określone powinny być odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Co powinien zawierać regulamin, porozumienie

Przepisy art. 67(20) § 6 Projektu KP określają elementy, jakie powinny zostać określone w regulaminie pracy zdalnej, albo w porozumieniu, oraz w porozumienia zawartym z pracownikiem.

Dodatkowe obowiązki informacyjne

Przepisy art. 67(21) § 1 i 2 Projektu KP określają dodatkowe warunki realizacji obowiązku informacyjnego o jakim mowa w art. 29 § 3 k.p.

Różne warianty przy wnioskowaniu o zakończenie pracy

Zgodnie z art. 67(22) § 1 Projektu KP

cyt.: „(…)W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy zdalnej zgodnie z art. 6719 § 1 pkt 2 każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.(…)”.

Zgodnie z art. 67(22) § 2 Projektu KP

cyt.: „(…)Jeżeli wniosek pracownika wykonującego pracę zdalną zostanie złożony po upływie terminu określonego w § 1, pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek.(…)”.

Zgodnie z art. 67(22) § 3 Projektu KP

cyt.: „(…) Po upływie terminu określonego w § 1 przywrócenie przez pracodawcę poprzednich warunków wykonywania pracy może nastąpić na mocy porozumienia stron albo w trybie art. 42 § 1–3.(…)”.

Praca zdalna w kodeksie pracy obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 67(24) Projektu KP

cyt.: „(…)

  1. dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  2. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 67(20) § 3 i 4, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem, o których mowa w art. 67(20) § 5;
  3. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. (…)”.

Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

Zgodnie z art. 67(26) § 1 Projektu KP

cyt.: „(…) Pracodawca określa zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.(…)”.

Zgodnie z art. 67(26) § 2 Projektu KP

cyt.: „(…)Pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza, w postaci papierowej lub elektronicznej, zapoznanie się z zasadami ochrony danych, o których mowa w § 1, oraz jest obowiązany do ich przestrzegania. (…)”.

Kontrola pracy zdalnej

Przepisy z art. 67(28) Projektu KP określa warunki przeprowadzania kontroli przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Kiedy nie można wykonywać pracy zdalnej

Zgodnie z art. 67(31) § 4 Projektu KP

cyt.: „(…)Pracownikowi wykonującemu pracę zdalną nie powierza się prac:

  1. szczególnie niebezpiecznych;
  2. w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
  3. z zastosowaniem substancji szkodliwej dla zdrowia lub mieszaniny szkodliwej dla zdrowia lub procesów technologicznych, których produktem może być taka
   substancja lub mieszanina;
  4. związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących lub powodujących intensywne brudzenie.(…)”.

Obowiązkowa ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z art. 67(31) § 5 Projektu KP

cyt.: „(…)Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej pracodawca  jest obowiązany sporządzić ocenę ryzyka zawodowego i na podstawie jej wyników opracować informację zawierającą zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej uwzględniające w szczególności wpływ tej pracy na wzrok oraz układ mięśniowy i szkieletowy, czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. Pracodawca może sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej.(…)”.

Potwierdzenie zapoznania się z oceną

Zgodnie z art. 67(31) § 6 Projektu KP

cyt.: „(…)§ 6. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza, w postaci papierowej lub elektronicznej, zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.(…)”.

Zgodnie z art. 67(31) § 7 Projektu KP

cyt.: „(…)Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, oświadczenia zawierającego potwierdzenie, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
pracy(…)”.

Zgodnie z art. 67(31) § 8 Projektu KP

cyt.: „(…)Za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, odpowiada pracownik.(…)”.

Okazjonalna praca zdalna

Zgodnie z art. 67(33) § 1 Projektu KP

cyt.: „(…)Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 12 dni w roku kalendarzowym. (…)”.

Zgodnie z art. 67(33) § 2 Projektu KP

cyt.: „(…)Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w § 1(…)”.

Praca zdalna w kodeksie pracy - projekt przepisów

Samodzielne wdrożenie RODO