Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Premia za szczepienia przeciwko COVID-19

Premia za szczepienia przeciwko COVID-19

Premia za szczepienia przeciwko COVID-19. Zarządzenie Nr 135/2021/DSOZ w sprawie zasad wypłacania premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzenie to określa zasady wypłaty premii motywacyjnej dla POZ za szczepienia przeciwko COVID-19.

Motywacja do szczepienia

Jak wynika z treści uzasadnienia przepisów to Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia wypłacenie takiej premii motywacyjnej. Premia za szczepienia przeciwko COVID-19 ma być wypłacana świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  za osiągnięcie określonego poziomu wszczepienia populacji objętej opieką przez danego świadczeniodawcę. Celem jest, aby zmotywować POZ do podejmowania działań ukierunkowanych na zachęcanie osób objętych opieką przez POZ do szczepienia się przeciwko chorobie COVID-19.

Kiedy można odebrać premię

POZ będą mogły otrzymać premie cząstkowe po 30 września i po 31 grudnia 2021 r. oraz premię całościową za 2021 r.

Źródło finansowania

Środki finansowe przeznaczone na wypłacenie premii motywacyjnej pochodzą  ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa  w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), będącego w dyspozycji ministra właściwego |do spraw zdrowia lub budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Wybrane produkty Sklep RODO w ochronie zdrowia