Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Opaski telemedyczne w POZ

Opaski telemedyczne w POZ

Opaski telemedyczne w POZ. Dnia 21 lipca 2021r, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021r., poz 1328). Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.  Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych

Do jakich pacjentów kierowany jest program

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane osobie po ukończeniu 18. roku  życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, wymagającej dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • była hospitalizowana z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub
 • u której w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
 • została poinformowana przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym oraz wyraziła zgodę na udział w tym programie.
Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kryteriów określonych

Jakie podmioty mogą wystartować w pilotażu

Placówki POZ, które mają zawartą umowę z NFZ w zakresie świadczenia lekarza POZ i są zainteresowane udziałem w programie pilotażowym, powinny złożyć wniosek za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI).

Jak długo będzie trwał nabór

Nabór do programu opaski telemedyczne w POZ potrwa do wyczerpania puli 1000 opasek, jakie zostały przeznaczone do wykorzystania w ramach pilotażu. Jak czytamy w Komunikacie MZ

cyt.: „(…)Ministerstwo Zdrowia przewiduje możliwość wyboru placówek z całego kraju, przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń i pod warunkiem dostarczenia formularza zawierającego listę pacjentów spełniających kryteria programu.(…)”.

Realizatorzy programu pilotażowego zostają wyłonieni w drodze otwartego i ciągłego naboru przeprowadzanego przez ministra.

Opaska telemedyczna w POZ jakie ma funkcjonalności

 • Regularny poglądowy pomiar tętna i saturacji – możliwość przesyłu na platformę DOM informacji o przekroczeniu zadeklarowanych poglądowych poziomów tętna i saturacji oraz stały monitoring;
 • Jeden duży przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a – możliwość natychmiastowego powiadomienie o zagrożeniu życia, zdrowia i bezpieczeństwa;
 • Detektor upadku – możliwość automatycznej informacji o wykryciu upadku;
 • Lokalizacja GPS i aGPS użytkownika – identyfikacja obszaru przebywania w momencie naciśnięcia przycisku SOS lub upadku;
 • Personalny Asystent Głosowy – możliwość informowania użytkownika o naciśnięciu przycisku SOS, wykryciu upadku, o konieczności zażycia leków oraz o uruchomieniu, naładowaniu i rozładowaniu opaski;
 • Przypomnienie o zażyciu leków – komunikat przypominający o konieczności zażycia leków;
 • Czujnik zdjęcia opaski – komunikat przesyłany w przypadku nienoszenia lub nieprawidłowego założenia opaski;
 • Łatwość posługiwania się opaską – maksymalnie jeden przycisk na urządzeniu.

Przygotuj się z nami do stosowania standardów

Skrót wiadomości ...

Wybrane oferty Sklep RODO w medycynie

Dodaj komentarz