Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zawiera szereg interesujących przepisów,  w kręgu naszego  zainteresowania pozostaną jednak projektowane zapisy zmiany przepisów dotyczących zasad stosowania monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych. 

Monitoring w Ustawie o działalności leczniczej

Zgodnie z art.  23a ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej
 
cyt.: „(…) Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:
  1.  ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,
  2.  w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych
    – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).(…)”.

Projekt zmian w Ustawie o działalności leczniczej

Zgodnie z projektem zakłada się, iż art.  23a ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej otrzyma następujące brzemienie
 
cyt.: „(…) Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:
  1.  ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,
  2.  w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli jest to konieczne w procesie ich leczenia lub dla zapewnienia im bezpieczeństwa
    – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).(…)”.

Warunki legalizujące monitoring wizyjny

Obecnie obowiązujące przepisy warunkują możliwość stosowania monitoringu wizyjnego tym, że wynikać ma jego stosowanie z odrębnych przepisów.  Projektowana natomiast zmiana zakłada, iż warunkiem legalizującym stosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni jest to aby było to konieczne w procesie leczenia pacjentów lub dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

Zmiana ma istotne znaczenie praktyczne

Projektowane zmiany zatem oznaczają, iż ADO będą mieli możliwość odmiennie niż dotychczas, stosowania monitoringu wizyjnego nawet w sytuacji, kiedy przepisy szczególne o tym nie stanowią, wtedy kiedy jest to konieczne w procesie leczenia lub dla zapewnienia bezpieczeństwa. Naturalnie przyjąć należy, iż obecnie obowiązujące przepisy szczególne dopuszczające możliwość stosowania monitoringu wizyjnego utrzymane zostaną w mocy.

Ma to znaczenie, czy "lub", czy "albo", czy "i"

Jako przykład niech posłuży nam zapis § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

cyt.; „(…) W pokojach łóżkowych dopuszcza się instalację urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów, jeżeli jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa(…)”.

Z przepisy tego wynika, iż w pokojach łóżkowych dopuszczalne jest stosowanie monitoringu wizyjnego, ale pod warunkiem tzn. jeżeli jest to monitorowanie koniecznością w procesie leczenia pacjentów oraz równolegle jest konieczne dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Tymczasem projektowane zapisy zmieniające obecnie obowiązujący art. 23a ust. 1 pkt. 2 Ustawy o działalności leczniczej zakładają, że w takich pokojach łóżkowych monitoring wizyjny będzie dopuszczalny także w sytuacji, kiedy jest to konieczne w procesie leczenia, albo kiedy jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ale także w sytuacji kiedy jest to konieczne w procesie leczenia i dla zapewnienia bezpieczeństwa. Tylko ten trzeci wariant pokrywa nam się z obecnie obowiązującym przepisem. Innymi słowy nowe projektowane regulacje pozwolą na stosowanie monitoringu w pokojach łóżkowych np. wtedy kiedy będzie to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów tymczasem jednak przepis obecnie obowiązujący zakłada, że musi to być konieczne w procesie leczenia pacjentów i jednocześnie niezbędne dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w sposób istotny rozszerza zakres sytuacji, w których to monitoring wizyjny będzie mógł być stosowany. Pamiętać także należy o tych stanach faktycznych, względem których nie ma obecnie przepisów szczególnych dopuszczających możliwość stosowania monitoringu wizyjnego, w których to obecnie np. zgoda jest przesłanką legalizującą przetwarzanie, albowiem przy zachowaniu obecnej formy brzemienia projektowanego zapisu art. 23a ust. 1 pkt. 2) Ustawy o działalności leczniczej, takie przypadki wystarczy, iż zostaną zakwalifikowane jako przypadki, w których stosowanie monitoringu jest koniecznością ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i automatycznie (oczywiście po dokonaniu adekwatnego testu równowagi) odbieranie zgód stanie się bezcelowe.

Ankieta sprawdzająca poprawność stosowania monitoringu wizyjnego w medycynie.