Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Organ który będzie przyjmował zgłoszenia

Organ który będzie przyjmował zgłoszenia

Organ który będzie przyjmował zgłoszenia od sygnalistów – Rzeczni Praw Obywatelskich nie widzi możliwości przyjęcia takich zadań. Takie stanowisko przedstawił RPO w swoim wystąpieniu z dnia 30 czerwca 2021r. [VII.600.17.2021.DZ].

Organ który będzie przyjmował zgłoszenia

Projektowane przepisy przewidują, iż to Rzecznik Praw Obywatelskich miałby być „organem właściwym w sprawach sygnalistów”. RPO jednak nie widzi jednak możliwości przyjęcia takich nowych zadań. Jak czytamy w komunikacie na stronach RPO

cyt.: „(…) Rzecznik Praw Obywatelskich wiele razy postulował konieczność wprowadzenia kompleksowej ochrony osób sygnalizujących potencjalne nieprawidłowości w interesie publicznym, zachodzące w szczególności w środowisku pracy. (…) Dlatego RPO jest niezmiernie usatysfakcjonowany informacją o prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii działaniach w zakresie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Radę (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jej celem jest skuteczna ochrona sygnalistów przed represjami i naciskami. Państwa członkowskie UE powinny wprowadzić dyrektywę do swego porządku prawnego w ciągu dwóch lat. (…)”.

Ministerstwo prosi o stanowisko ...

cyt.: „(…) MRPiT poprosiło RPO o stanowiska dotyczące powierzenia zadań instytucji centralnej wybranej instytucji publicznej w związku z implementacją do dyrektywy (…)”.

Dyrektywa ...

Jak czytamy w piśmie RPO, z dnia 02 lipca 2021r., kierowanym do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii

cyt.: „(…) Przejawem tendencji zmierzającej do wprowadzenia skutecznej ochrony sygnalistów przed represjami i naciskami było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę (UE) dyrektywy 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, którą Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wprowadzić do swego porządku prawnego w ciągu dwóch lat. Rzecznika Praw Obywatelskich niezmiernie cieszy więc informacja o prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii działaniach w zakresie wdrożenia przepisów dyrektywy.(…)”.

RPO nie świadczy usług adwokackich ...

Jak czytamy w piśmie RPO, z dnia 02 lipca 2021r., kierowanym do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii

cyt.: „(…) Przejawem tendencji zmierzającej do wprowadzenia skutecznej ochrony sygnalistów przed represjami i naciskami było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę (UE) dyrektywy 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, którą Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wprowadzić do swego porządku prawnego w ciągu dwóch lat. Rzecznika Praw Obywatelskich niezmiernie cieszy więc informacja o prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii działaniach w zakresie wdrożenia przepisów dyrektywy.(…)”.

cyt.: „(…) Zgodnie z art. 80 Konstytucji RP „każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej”. Oznacza to więc, że art. 80 Konstytucji RP nie przyznaje prawa do wystąpienia do tego organu w razie naruszenia praw lub wolności w wymiarze horyzontalnym, to jest przez inne podmioty prywatne, np. osobę fizyczną czy prywatnego przedsiębiorcę. W analizowanym projekcie przewidziano jednak ustanowienie krajowych procedur dokonywania zgłoszeń naruszeń dotyczących zarówno podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego przez sygnalistów. Powierzenie Rzecznikowi zadania przyjmowania zgłoszeń sygnalistów z sektora publicznego, co teoretycznie byłoby akceptowalne konstytucyjnie, rodziłoby
potrzebę utworzenia osobnego organu przyjmującego zgłoszenia sygnalistów z sektora prywatnego. Byłoby to niezasadne z wielu względów, po pierwsze, wymagałoby to podzielenia realizacji zadań niezależnego organu pomiędzy dwie różne instytucje, po drugie, taka sytuacja byłaby dezorientująca dla osób poszukujących pomocy niezależnego organu. Rozwiązanie takie jest więc nieracjonalne, co powoduje, że Rzecznik Praw Obywatelskich także z tych powodów nie jest organem właściwym do realizowania proponowanych zadań. (…)”.

cyt.: „(…) Z projektowanej ustawy wynika dwojaka rola instytucji centralnej. Jest to bowiem zarówno udzielanie informacji i wsparcia zgłaszającym naruszenia prawa, jak i przyjmowanie tzw. zgłoszeń zewnętrznych (w tym przyjęcie i wstępna weryfikacja zgłoszenia, nadanie sprawie dalszego biegu poprzez skierowanie zgłoszenia do instytucji publicznej właściwej do jego merytorycznego zbadania, przekazanie informacji zwrotnej zgłaszającemu). Artykuł 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO przewiduje wprawdzie, że po zapoznaniu się z wnioskiem Rzecznik może poprzestać na wskazaniu  wnioskodawcy przysługujących mu środków działania. W istocie jednak treść tego przepisu realizuje zasadę subsydiarności, polegającą na tym, że Rzecznik nie zastępuje i nie wyręcza obywateli w prowadzeniu ich spraw, a więc nie świadczy usług typowo adwokackich. Działania interwencyjne podejmuje dopiero wtedy, gdy wnioskodawca wykorzystał przysługujące mu przewidziane prawem środki działania i pomimo to w dalszym ciągu uważa, że jego sprawa została załatwiona z naruszeniem praw i wolności. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że wnioskodawcy często występują do Rzecznika w sprawach, w których w dalszym ciągu mają pełną możliwość korzystania z powszechnie dostępnych środków. Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaś zobowiązany do podjęcia sprawy dopiero, gdy – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o RPO – poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela. (…)”

Brak finansowania nowych zadań ...

cyt.: „(…) Ponadto, należy zauważyć, że pomimo zwiększenia kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich o możliwość wnoszenia skargi nadzwyczajnej, na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 154 ze zm.), ustawodawca nie przewidział żadnych dodatkowych środków finansowych dla RPO na realizację tego zadania, które wykonywane jest przeto w ramach sił i środków, służących wykonywaniu innych konstytucyjnych i ustawowych obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich.. (…)”.

Szkolenie dla sygnalistów czy będzie rewolucja jak z przepisami RODO ...

Pismo RPO z dnia 02 lipca 2021r. [VII.600.17.2021.DZ].

Odpowiedź MRPiT z dnia 08 lipca 2021r. [DP-I.0210.5.2021].