Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Komunikat raportowanie ZM wymiana EDM

Komunikat raportowanie ZM wymiana EDM -

Komunikat raportowanie ZM wymiana EDM informujemy, iż od 1 lipca 2021r. świadczeniodawcy zobowiązani będą do Raportowania Zdarzeń Medycznych oraz do Wymiany danych EDM z P1.

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Wymiana danych zawartych w EDM

Co oznacza zwrot Zdarzenia Medyczne

Kogo dotyczą nowe obowiązki ...

Raportowania ZD i Wymiany EDM zobowiązani są wykonywać zarówno usługodawcy udzielający świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, jak również obowiązki te mają świadczeniodawcy udzielający świadczenia zdrowotne pacjentom prywatnie.

Jakie dokumenty podlegają wymianie ...

Dokumenty EDM, jakie podlegają wymianie to:

  1. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524);
  2. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.);
  3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  4. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
  5. opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4.

Obowiązek podpisywania wymienianej dokumentacji ...

Tworzona dokumentacja EDM musi zostać opatrzona podpisem określonym przez przepisy tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Odpowiednie formaty zapisu ...

Tworzona dokumentacja EDM musi być zapisywana w określonych przez przepisy w formatach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia (HL7 / DICOM).

Laboratoria, Pracownie RTG, USG zatem powinny posiadać zdolność tworzenia i zapisywania dokumentów EDM w ww. formatach, albowiem za to odpowiedzialny jest system, który wytwarza dokumentację EDM. Ponadto w przypadku, kiedy dokumentacja powstała na zlecenie, za jej przekazanie zobowiązany jest podmiot zlecający. Dopiero w sytuacji, kiedy dokumentacja powstała bez zlecenia, za jej przekazanie odpowiedzialny jest podmiot tworzący dokumentację EDM.

Jak uruchomić raportowanie i wymianę w mMedica

Dodaj komentarz