Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Lęk przed odłączeniem FOMO

Lęk przed odłączeniem FOMO

Lęk przed odłączeniem FOMO i nadużywanie nowych technologii. Jak czytamy w komunikacie gov.pl

cyt.: „(…)Nastolatki są szczególnie narażone na te zagrożenia ponieważ „bycie w kontakcie” i wiedza o tym, co w danej chwili robią ich przyjaciele i znajomi pozwala poczuć im, że są ważną częścią grupy. Jednocześnie, to właśnie smartfony są dla nich często „oknem na świat” i narzędziem, za pomocą którego najczęściej kontaktują się właśnie z przyjaciółmi. Wielu rodziców martwi się tym, że ich dzieci spędzają zbyt wiele czasu w sieci. Jeśli niepokoisz się, że Twoje dziecko może mieć FOMO – czyli lęk przed „odłączeniem” od sieci – przeczytaj nasz poradnik dla rodziców „FOMO i nadużywanie nowych technologii”, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”. Jeśli Twoje dziecko, a może też Ty, macie problem z odłożeniem smartfona i zamknięciem komputera… dowiesz się, jak radzić sobie z tym zjawiskiem.(…)”.

Poradnik dla Rodziców

Zapowiedź programu pilotażowego - MZ

Zdaniem ekspertów zagrożenie to znacząco zwiększyło się w związku z epidemią SARS-CoV-2, m.in. w związku z koniecznością nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się, poruszania się oraz alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzania wolnego czasu. W Polsce nie ma obecnie poradni dedykowanych leczeniu pacjentów nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia zawartego w 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa umożliwia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wprowadzanie programów pilotażowych.

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Z treści uzasadnienia do projektu Rozporządzenia MZ

cyt.: „(…) W celu przygotowania właściwej terapii dla dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin planowane jest przeprowadzenie programu pilotażowego. Jego celem będzie przetestowanie sposobów organizacji opieki dla tych pacjentów, w tym zapewnienie dedykowanych świadczeń zdrowotnych tej grupie świadczeniobiorców oraz ocena funkcjonowania zaproponowanego modelu. Wyniki pilotażu zostaną wykorzystane do poprawy jakości i efektywności leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Planuje się, aby przygotowywany w chwili obecnej przez Ministerstwo Zdrowia pilotaż programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin rozpoczął się nie wcześniej niż 1 lipca 2021 r. a zakończył nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. W każdym roku trwania programu pilotażowego przygotowywana będzie szczegółowa ewaluacja umożliwiająca ocenę zaproponowanych rozwiązań. Coroczna ewaluacja ma na celu umożliwienie wprowadzania ewentualnych modyfikacji w programie pilotażowym. Realizatorzy programu pilotażowego zostają wybrani w drodze konkursu na ogólnych zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).(…)”.

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia poświęconego tematyce problemu lęk przed odłączeniem FOMO.