Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Raport z Audytu KRI

Raport z Audytu KRI

Raport z Audytu KRI, jako dokument podsumowujący efekty prac wykonanych w ramach czynności audytowych, o których mowa w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Rozporządzenie KRI) Przepisy cytowanego Rozporządzenia KRI nakładają na podmioty publiczne obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).

Stwierdzone nieprawidłowości ...

 • brak dostosowania procedur i regulacji do wymogów KRI,
 • brak analiz ryzyka i audytów bezpieczeństwa informacji,
 • nieutrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania,
 • niewłaściwe zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów informatycznych,
 • niewłaściwe zabezpieczenia systemów oraz serwerowni,
 • niewłaściwe tworzenie kopii zapasowych,
 • brak szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • i inne.

Co należy zrobić ...

Aby prawidłowo stosować wymogi rozporządzenia KRI w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji należy wdrożyć i stosować jednolite dla podmiotów realizujących zadania publiczne regulacje.

 • podniesienie bezpieczeństwa informacji i danych (w tym danych osobowych),
 • optymalizację procesów w zakresie teleinformatyki,
 • minimalizację ryzyka wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji,
 • podniesienie zaufania opinii publicznej do podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dodaj komentarz