Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Udostępnianie dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych

Udostępnianie dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych

Udostępnianie dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych to zagadnienie, któremu poświęcimy kilka słów uwagi. Uwagi, której zdaje się brakuje w wielu przypadkach.

Udostępnianie dokumentacji w celach dydaktycznych

Zgodnie z art. 26 ust. 3a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

cyt.: „(…)Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284), i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.(…)”.

Jakie podmioty udostępniają dokumentację w celach dydaktycznych

W celach dydaktycznych udostępniana jest dokumentacja medyczna:

  1. podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2. podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  3. instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
  4. innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny

Podmioty lecznicze - art. 89 ust. 1

Zgodnie z art. 26 ust. 3a UoPPiRP

cyt.: „(…) Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (…) jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.(…)”.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 UoDL

cyt.: „(…)Podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną wykonuje działalność leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2 pkt 2, oraz jest obowiązany do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.(…)”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Podmioty lecznicze - art. 89 ust. 3

Zgodnie z art. 26 ust. 3a UoPPiRP

cyt.: „(…) Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (…) jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.(…)”.

Zgodnie z art. 89 ust. 3 UoDL

cyt.: „(…)Podmioty wykonujące działalność leczniczą inne niż określone w ust. 1 mogą udostępniać jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1.(…)”.

Instytuty badawcze

Zgodnie z art. 26 ust. 3a UoPPiRP

cyt.: „(…) Dokumentacja medyczna (…) instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284), (…) jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.(…)”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 UoIB

cyt.: „(…) Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce (…)”.

Zgodnie z art. 3 UoIB

cyt.: „(…)Instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.(…)”.

Inne PWDL

Zgodnie z art. 26 ust. 3a UoPPiRP

cyt.: „(…) Dokumentacja medyczna (…) innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.(…)”.

Udostępnianie dokumentacji w celach naukowych

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

cyt.: „(…)Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.(…)”.

Obowiązek zachowania tajemnicy informacji

Zgodnie z art. 26 ust. 3b UoPPiRP

cyt.: „(…)Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.(…)”.

Obowiązkowa anonimizacja dokumentacji

Zgodnie z art. 26 ust. 4 UoPPiRP

cyt.: „(…)Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.(…)”.

Procedura udostępniania dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych

Procedura udzielania informacji w PWDL