Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Jak podpisać Kartę Szczepień

Jak podpisać Kartę Szczepień

Jak podpisać Kartę Szczepień. Jakim podpisem należy się posłużyć przy dokonywaniu wpisu w Karcie Szczepień. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest istotne z punktu widzenia przygotowań, jakie jednostki, osoby dokonujące wpisów w kartach, muszą poczynić. Analizę zagadnienia należy jednak zacząć od przypomnienia sobie treści kilku przepisów. Więcej nt. prowadzenia dokumentacji szczepień pisaliśmy na Proste to RODO.

Kto dokonuje wpisów w Karcie Szczpień

Zgodnie z § 2 pkt c)  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. § 68b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666) otrzymał nowe brzmienie;

cyt.:”(…) Osoby, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie szczepień przeciwko COVID-19, dokonują wpisów do Karty Szczepień.(…)”.

Konkretnie zatem, jakie to są osoby uprawnione

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

cyt.:” (…)Osoba przeprowadzająca:

1) lekarskie badanie kwalifikacyjne,
2) szczepienie ochronne
– może dokonywać wpisu do Karty Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493, 1875, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97).(…)”.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

Szeroko temat EDM elektronicznej dokumentacji medycznej opracowaliśmy i omówiliśmy w naszym opracowaniu „Od kiedy EDM„, jednak na potrzeby postawionego pytania „Jak podpisać Kartę Szczepień” wystarczy, że przypomnimy sobie tylko część przepisów.  Zgodnie z art. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657 z późn. zm.) [dalej USIOZ]

cyt.: „(…) elektroniczna dokumentacja medyczna – [dop. są to] dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

  • recepty,
  • dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,
  • skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm)
  • zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401),
  • Karty Szczepień, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159)(…)”.

Reasumując

Jeśli więc Karta Szczepień, wskazana w art. 21 a ust. 1 Ustawy  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi, wymieniona została w katalogu dokumentów, które nazywamy tzw. EDM, oznacza to, iż należy prowadzić ją z zachowaniem wymogów, jakie przepisy stawiają przed dokumentacją medyczną prowadzoną w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej. Innymi słowy należy wytworzyć ją w postaci elektronicznej a następnie zapisać i podpisać w sposób określony w art. 2 pkt. 6) Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Czyli wpisy dokonane przez uprawnione osoby w karcie szczepień powinny być opatrzone:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
 • podpisem  zaufanym, albo
 • podpisem osobistym,
 • albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sklep RODO w medycynie - przydatne opracowania.