Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia

Bez skierowań na porady specjalistyczne - Logopedia

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, wydanym na podstawie Na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)

Rozporządzenie w sprawie e-Skierowań.

  1. Skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d tej ustawy.  Zgodnie z art. 57 ust. 1 UOŚOZ ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z art. 5 pkt 14) UOŚOZ lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest to lekarz, lekarz dentysta będący świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, lekarz dentysta, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  2. Skierowania na badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,
  3. Skierowania na badania endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,
  4. Skierowania na badania medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  5. Skierowania na badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,
  6. Skierowania na badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne.
  7. Skierowanie na leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 UOŚOZ. Zgodnie z art. 58 UOŚOZ, świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.