Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Powierzenie przetwarzania jako zlecenie czynności na danych osobowych

Powierzenie przetwarzania, jako zlecenie czynności na danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania, jako zlecenie czynności na danych osobowych, to zagadnienie omawiać będzie dr Jakub Rzymowski, w ramach naszego cyklu wpisów „Rzymowski uważa że …”. Jest to pierwsza część w obszernego opracowania poświęconego tematyce powierzenia przetwarzania danych.

Założenia.

Dla odróżnienia podmiotu przetwarzającego od administra­tora/odbiorcy, należy przeprowadzić pewne, rozumowanie. Rozumo­wanie to prowadzę przy założeniu, że powierzenie przetwarzania za­chodzi na podstawie umowy. Pomijam tu inny instrument prawny, o którym jest również, jak i o umowie, mowa w art. 28 ust. 3 RODO.

  • Powierzenie przetwarzania jest umową.
  • Powierzenie przetwarzania jest umową o świadczenie usług.
  • Do umów o świadczenie usług należy stosować przepisy o zlece­niu. Wynika to z art. 750 K.C.[1]
  • Można zatem powiedzieć, że powierzenie przetwarzania danych osobowych to umo­wa zlecenia.

Jest to pewnym uproszczeniem, jed­nak uproszczenie to nie narusza w żaden sposób prowadzonego rozu­mowania i jedno­cześnie ogromnie je upraszcza. Przetwarzanie można z powodzeniem utożsamić z czynnością na danych. I to jest pewnym uproszczeniem, pomijam bowiem kwestię zestawów danych i zestawów czynności. Powierzenie przetwarzania danych osobowych jest to zatem zle­cenie czynności na danych. Dla podkreślenia wniosku, warto powtórzyć go w wersji precy­zyjnej, co czynię poniżej.

Czym jest powierzenie przetwarzania danych ...

Co sprawdzamy.

  • Jeżeli zatem administrator/zleceniodawca zleca odbiory wyko­nanie jakichś czynności, to przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie o to czy zleceniobiorca w umowie podstawowej jest administrato­rem/odbiorcą, czy podmiotem przetwarzającym, należy zastanowić się nad tym co jest przedmiotem umowy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wy­konanie czynności na danych osobowych, to zleceniobiorca w umowie podstawowej jest podmiotem przetwarzającym.
  • Jeżeli przedmiotem umowy jest co innego niż wykonanie czyn­ności na danych, to zleceniobiorca jest administratorem/odbiorcą. Należy przy tym pamiętać, że często zleceniodawca przekazuje zlece­niobiorcy jakieś dane osobowe, bowiem bez tego przekazania wyko­nanie umowy zlecenia – umowy podstawowej byłoby niemożliwe, jednak samo przekazanie danych, ich ujawnienie, nie czyni ze zlece­niobiorcy podmiotu przetwarzającego. Dane przekazane to po prostu informacje konieczne do wykonania umowy.

Przypisy.

[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm. t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145.