Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami

Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

Dokumentacja z zakresu opieki  zdrowotnej nad uczniami, również ulegnie zmianie w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r, poz 666 ze zm.). Zmiany, jakie są wprowadzone wymagają przystosowania dokumentacji medycznej uczniów, zmiany praktyk, a przede wszystkim uświadomienia sobie takiej konieczności.

Co stanowi dokumentację medyczną.

Zgodnie z § 63 ust. 1 Rozporządzenia RDM

cyt.: „(…) Dokumentację z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami stanowi

   1. karta profilaktycznego badania ucznia;
   2. dokumentacja indywidualna ucznia prowadzona przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną(…)”.

Zgodnie z § 63 ust. 2 Rozporządzenia RDM

cyt.: „(…)Dokumentację z zakresu opieki stomatologicznej nad uczniami stanowi dokumentacja lekarza dentysty udzielającego świadczeń stomatologicznych w gabinecie dentystycznym w szkole albo w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez podmiot, z którym organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078) lub w dentobusie.(…)”.

Co powinna zawierać karta profilaktycznego badania ucznia.

Zgodnie z § 64 ust. 1 Rozporządzenia RDM

cyt.: „(…) Karta profilaktycznego badania ucznia zawiera dane określone w § 10 pkt 1-4 oraz:

   1. informacje dotyczące stanu zdrowia i istotnych chorób oraz problemów zdrowotnych ucznia, w szczególności występujących w okresie 12 miesięcy przed badaniem;\
   2. informacje o problemach zdrowotnych zgłaszanych przez rodziców lub przedstawiciela ustawowego ucznia;
   3. informacje pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej o uczniu, w szczególności wyniki testów przesiewowych oraz informacje dotyczące wysokości i masy ciała ucznia, funkcjonowania narządu wzroku i słuchu, rozwoju układu ruchu, ciśnienia tętniczego krwi;
   4. wyniki badania lekarskiego ucznia, w szczególności dotyczące wzrastania i rozwoju ucznia, stanu odżywienia, dojrzewania płciowego według skali Tannera od klasy III szkoły podstawowej, rozwoju psychospołecznego, funkcjonowania układów i narządów, stwierdzone problemy zdrowotne;
   5. zalecenia dotyczące udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i ewentualnych ograniczeń w tym zakresie oraz inne zalecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.(…)”.

Kto dokonuje wpisów w karcie profilaktycznego badania ucznia.

Zgodnie z § 65 ust. 2 Rozporządzenia RDM

cyt.: „(…)Do karty profilaktycznego badania ucznia  dołącza się informację lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz informację lekarza dentysty, o których mowa odpowiednio w art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.(…)”.

Co załącza się do karty profilaktycznego badania ucznia.

Zgodnie z § 65 ust. 1 Rozporządzenia RDM

cyt.: „(…)Dokumentacja indywidualna ucznia, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, zawiera dane określone w § 10 pkt 1-3 oraz:

   1. informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia;
   2. informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia;
   3. wyniki przeprowadzanych testów przesiewowych.(…)”.

Co powinna zawierać dokumentacja indywidualna ucznia.

Zgodnie z § 65 ust. 1 Rozporządzenia RDM

cyt.: „(…)Dokumentacja indywidualna ucznia, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, zawiera dane określone w § 10 pkt 1-3 oraz:

   1. informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia;
   2. informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia;
   3. wyniki przeprowadzanych testów przesiewowych.(…)”.

Porównanie starych i nowych przepisów.

Zmiany w dokumentacji medycznej uczniów
Zmiany w dokumentacji medycznej uczniów
Zmiany w dokumentacji medycznej uczniów

Porównanie wszystkich starych i nowych przepisów (tabela)

Opracowaliśmy dla Państwa porównanie, ułatwiające prześledzenie i analizę zmian, jakie wprowadza w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. W prosty i czytelny sposób pokazujemy, jak zmieniły się przepisy. Zestawienie można idealnie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego.Kup teraz>>>

Materiały szkoleniowe VIDEO dla oświaty

Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach. 

Opieka zdrowotna nad uczniami
najczęstsze błędy

Udostępnianie dokumentacji
medycznej ucznia

Czy należy zawierać umowę
powierzenia z pielęgniarką

Opieka zdrowotna nad uczniami. Omówienie tematu

Wybrane produkty RODO w oświacie