Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Badania kliniczne a RODO

Badania kliniczne a RODO.

Badania kliniczne a RODO … zapraszamy naszych czytelników na kolejny odcinek autorstwa dr Jakuba Rzymowskiego z Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak, publikowany w cyklu pt.: “Rzymowski uważa, że …” Nasz ekspert Zespołu Proste to RODO, dzieli się z nami swoją wiedzą, komentując wybrane zagadnienia.

Sponsor badania.

Sponsor badania – jest administratorem (danych osobowych), bo­wiem ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Cele i spo­soby opisane są w protokole badania i w rozmaitych doku­men­tach stanowiących zwykle załączniki do tego protokołu lub do­ku­men­ty mu towarzyszące.

Przedstawiciel krajowy sponsora.

Pojawia się tu czasem krajowy przedstawiciel sponsora, np.: „Spółka X Polska” wobec spółki matki: „Spółka X z siedziba np., w USA”. Z punktu widzenia badania klinicznego pojawienie się takiego pod­mio­tu nie jest kluczowe, badanie organizowane jest zwykle z ramienia spół­ki matki. Stosunki miedzy spółką matką a spółką córką to zwykle sto­sunki między dwoma administratorami, możliwe jest tu zjawisko współ­administrowania, może się tu jednak zdarzyć również po­wie­rze­nie przetwarzania, wszystko to dotyczy już raczej nie badań kli­nicz­nych a przetwarzania danych osobowych w grupach kapitało­wych.

Przedsiębiorstwo CRA / CRO/

Przedsiębiorstwo CRA / CRO. Poprawnie nazywając, przedsię­biorstwo monitorujące badanie to przedsiębiorstwo CRO czyli „con­tract research organization”, zaś pracownik takiego przedsiębiorstwa to CRA czyli „clinical research associate”. W swej pracy spotykałem się zwykle z określeniem „firma CRA”, w znaczeniu przedsiębiorstwa zajmującego się monitorowaniem badań klinicznych. Przedsiębior­stwo takie jest podmiotem przetwarzającym dla którego sponsor ba­dania jest administratorem danych.

Badacz.

Badacz – kieruje „ośrodkiem badawczym”, bywa określany głównym badaczem „main investigator”. Z punktu widzenia danego badania klinicznego jest podmiotem przetwarzającym, wobec administratora, jakim jest sponsor badania, ale jednocześnie badacz pacjenta leczy, więc jest też administratorem.

Ośrodek badawczy.

Ośrodek badawczy, czyli miejsce, na terenie którego odbywa się ba­danie, może być to przychodnia, szpital, praktyka lekarska – podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z punktu widze­nia danego badania klinicznego jest podmiotem prze­twa­rza­jącym, wobec administratora, jakim jest sponsor badania, ale jedno­cześnie wobec danych leczonego pacjenta jest też administratorem danych.

Nakładanie się ról.

Badania kliniczne a RODO i pseudonimizacja.

Na marginesie trzeba zauważyć, że wyniki badań są przekazy­wane z ośrodka do sponsora w wersji spseudonimizowanej, ale są to dane osobowe. Są to dane osobowe, ponieważ dane spseudonimizo­wane to nadal dane osobowe. Ponadto sponsor ma dostęp do oryginałów dokumentacji badania, do dokumentacji źródłowej itd., ponieważ prowadzi nadzór nad badaniem, sprawdza kryteria włączenia do badania, kryteria wyłączenia z badania, zużycie leków etc. Sponsor czyni to przez własnych pracowników lub przez firmę CRA, ale CRA jest podmiotem przetwarzającym dla sponsora, więc kiedy CRA monitoruje badanie to jest tak jakby sponsor monitorował.

Zadziwia stanowisko O. Zielińskiej, która pisze: „W praktyce sponsor badania lub podmioty prowadzące badania kliniczne na jego zlecenie (CRO) nie przetwarzają danych osobowych uczestników badania klinicznego” [1] – przyznam, że przeczytawszy ten fragment zdziwiłem się nieco, przy czym pierwszą myślą, była myśl dotycząca tego jak autorka uzasadni taki pogląd. Dalej wskazana autorka pisze: „Dane te są poddane pseudonimizacji, przez nadanie uczestnikom badania numerów lub liter.”[2] – przyznam, że tu zdziwiłem się jeszcze bardziej, z uwagi na fakt, że artykuł, który cytuję został wydrukowany w 2017 roku. Dalej jeszcze autorka pisze: „Zachodzi tutaj pewien dysonans, ponieważ pomimo obowiązku nałożonego na sponsora badania prawidłowości nadzorowanego przez siebie badania klinicz­nego nie ma on wglądu w dane osobowe uczestnika.”[3] – tu widać, że autorka przyjęła błędne założenie, że „(…) sponsor badania lub podmioty prowadzące badania kliniczne na jego zlecenie (CRO) nie przetwarzają danych osobowych uczestników badania klinicznego”, po czym sama zaczęła się dziwić jak sponsor ma działać. Dalej autorka wykazuje się znajomością przepisów, siatki pojęciowej, chyba też praktyki. Następnie autorka pisze: „Zgodnie z ”§ 10 ust. 1 Rozporzą­dzenia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej sponsor zapewnia monitorowanie badania klinicznego we wszystkich ośrodkach badawczych, w trakcie i po zakończeniu badania klinicznego. W ramach tego obowiązku monitorzy (z ramienia sponsora) i pracow­nicy podmiotu prowadzącego badania kliniczne na zlecenie (CRO) dokonują przeglądu dokumentacji badania klinicznego prowadzonej przez badacza i członków zespołu badawczego w danym ośrodku.” [4] – w tym miejscu zdziwiłem się i zastanowiłem, czy autorka nie wie, że częścią dokumentacji badania klinicznego w ośrodku badawczym jest tzw. dokumentacja źródłowa, czyli (zwykle) kopie dokumentów medycznych dostarczonych przez pacjenta. Dokumenty te nie są spseudonimizowane, a ponieważ są (zwykle) fizycznie połączone z dokumentacją badania klinicznego, z dokumentacją poszczególnych pacjentów, to oczywiste jest, że jeżeli dokument źródłowy zawiera dane osobowe i włączony jest do dokumentacji pacjenta, to jest to ten sam pacjent, którego dotyczy dokument źródłowy. Na następnej stronie artykułu okazuje się jednak, że jego autorka jest świadoma istnienia dokumentów źródłowych , pisze ona bowiem: „Dokumenta­cja badania klinicznego zawiera dokumenty źródłowe, w tym formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników badania. Osoby monitorujące badanie kliniczne uzyskują tym samym dostęp do danych osobowych uczestników.” [5] – w tym momencie walczę z chęcią ponownego przeczytania wcześniejszych opowieści autorki, nijak bowiem stwierdzenie to ma się do wcześniejszego, że: „W praktyce sponsor badania lub podmioty prowadzące badania kliniczne na jego zlecenie (CRO) nie przetwarzają danych osobowych uczestników badania klinicznego” [6]. Od razu bowiem należy sobie postawić pytanie jak autorka widzi możliwość dostępu przy braku przetwarzania. Autorka prawdopodobnie zauważyła niespójność swoich opowieści i zrobiła radykalny manewr pisząc: „Co istotne, monitorowanie badania klinicznego nie wymaga jednak utrwalania danych w żadnej formie, ani też tworzenia bazy danych. Należy zatem uznać, że przetwarzanie danych przez monitorów czy pracowników CRO w tym przypadku jest czynnością jedynie techniczną, wobec czego nie wymaga rejestracji zbioru przez GIODO.” [7].

Wyjaśnienie.

Poświęciłem tyle miejsca artykułowi O. Zielińskiej, bowiem pisze ona w nim rzeczy przedziwne. Odnoszę się poniżej do tez O. Zielińskiej przekształcając je w tezy prawdziwe, jednak z uwagi na owe przekształcenia nie zaznaczam tez tych cudzysłowami.

Po pierwsze, sponsor badania lub podmioty prowadzące badania kliniczne na jego zlecenie (CRO) przetwarzają dane osobowe uczestników badania klinicznego. Oczywiście od takiej tezy nie powinno się zaczynać rozumowanie, taką powinno się ono kończyć, odnoszę jednak wrażenie, że O. Zielińska przyjęła swoją tezę (że „(…) sponsor badania lub podmioty prowadzące badania kliniczne na jego zlecenie (CRO) nie przetwarzają danych osobowych uczestników badania klinicznego” [8]) i dopasowała resztę rozważań do tej tezy. Błąd aprioryzmu popełnili tacy giganci jak św. Anzelm z Canterbury czy św. Tomasz z Akwinu, także O. Zielińska jest tu w bardzo dobrym towarzystwie.

Po drugie, „Dane te są poddane pseudonimizacji, przez nadanie uczestnikom badania numerów lub liter.”[9] – jak najbardziej, moja wieloletnia praca w tej dziedzinie potwierdza to twierdzenie, zwracam jednak uwagę, że dane spseudonimizowane są danymi osobowymi. Gdyby więc sponsor lub CRO nie mieli dostępu do danych niespseu­donimizowanych, to przetwarzając dane spseudonimizowane, i tak przetwarzaliby oni dane osobowe.

Po trzecie, nie zachodzi dysonans, o którym autorka pisze tu: „Zachodzi tutaj pewien dysonans, ponieważ pomimo obowiązku nałożonego na sponsora badania prawidłowości nadzorowanego przez siebie badania klinicz­nego nie ma on wglądu w dane osobowe uczestnika.”.[10] Nie zachodzi, ponieważ sponsor, który ma obowiązek badania prawidłowości nadzorowanego przez siebie badania klinicznego ma wgląd w dane osobowe uczestnika.

Po czwarte, monitorzy i pracownicy CRO „dokonują przeglądu dokumentacji badania klinicznego prowadzonej przez badacza i członków zespołu badawczego w danym ośrodku” [11], zapoznają się z nią, odnotowują swoje ustalenia, przekazują je sponsorowi – przetwarzają zatem dane osobowe pacjentów.

Po piąte, zgadzam się, że „Dokumentacja badania klinicznego zawiera dokumenty źródłowe, w tym formularze zgody na przetwa­rzanie danych osobowych uczestników badania. Osoby monitorujące badanie kliniczne uzyskują tym samym dostęp do danych osobowych uczestników.” [12] – tu O. Zielińska ma rację, jednak to jest zdanie, które powinno być podstawą jej wywodu, nie zaś założenie, zgodnie z którym „W praktyce sponsor badania lub podmioty prowadzące badania kliniczne na jego zlecenie (CRO) nie przetwarzają danych osobowych uczestników badania klinicznego”.

Po szóste, nic dla wywodu nie daje manewr wykonany przez O. Zielińską, manewr, którego celem było zapewne wskazanie, że sponsorzy i CRO przetwarzają dane poza materialnym zakresem stosowania RODO. Nic nie daje ponieważ:

 • sponsorzy są administratorami danych osobowych w badaniu klinicznym,
 • skoro sponsor jest administratorem danych, to przetwarzanie przez podmioty przetwarzające takie jak CRO i ośrodki badawcze jest w istocie przetwarzaniem danych przez sponsora,
 • monitorzy utrwalają wyniki przeprowadzanych monitoringów, podobnie jak pracownicy CRO utrwalają wyniki swoich prac, co więcej czynią to zwykle z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Przypisy.

P. Więckowski wymienia więcej podmiotów, biorących udział w badaniu, czyni to trafnie, piszę tu o podmiotach takich jak: „Przedstawiciel Sponsora”, „Podmioty powiązane ze sponsorem”, „Zespół badawczy”, „Uczestnik badania”, „Opiekun prawny”. (P. Więckowski. Wpływ RODO na badania kliniczne. ABI Expert 4(9). s. 33-35. Podmioty wskazane pomijam, nie są one bowiem istotne dla zagadnień tu poruszanych.

[1] O. Zielińska. Dane osobowe w badaniach klinicznych produktów leczniczych. ABI Expert 3(4) s. 53-56.
[2] O. Zielińska. Op. cit.
[3] O. Zielińska. Op. cit.
[4] O. Zielińska. Op. cit.
[5] O. Zielińska. Op. cit.
[6] O. Zielińska. Op. cit.
[7] O. Zielińska. Op. cit.
[8] O. Zielińska. Op. cit.
[9] O. Zielińska. Op. cit.
[10] O. Zielińska. Op. cit.
[11] O. Zielińska. Op. cit.
[12] O. Zielińska. Op. cit.

Oferta szkoleniowa dla sektora medycznego.

Wybrane produkty Sklep RODO w medycynie.

Procedura użytkowania pendrive przenośnych pamięci danych w firmie
Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura opisuje zasady / powierzania / korzystania / zabezpieczania / testowania / przechowywania / niszczenia / przenośnych pamięci danych wykorzystywanych w pracy personelu administratora danych osobowych. Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych zawiera także zestaw zakazanych praktyk, wskazując na konkretne ryzyka, jakie wynikają z ich nieprzestrzegania, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych
 • Materiał edukacyjny / cyberbezpieczeństwo w pracy z urządzeniami elektornicznymi
 • Ankieta inwentaryzacyjno  / ewaluacyjna
 • Umowa użytkowania służbowego nośnika danych
 • Protokół przekazania nośnika danych

 

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

W skład pakietu wchodzi:

 • Harmonogram szkoleniowy – dzięki któremu wykazywana jest rozliczalność działań szkoleniowych
 • Materiały edukacyjne szkoleniowe – dedykowane na kolejne 12 miesięcy

Spis treści:

 • Styczeń – „Jakie kroki można podjąć po wycieku danych dotyczących zdrowia”.
 • Luty – „Oszuswo na BLIKa”.
 • Marzec – „Czym jest phishing, jak się przed nim bronić”.
 • Kwiecień  – „Ochrona  danych osobowych a przyczyny nieobecności w pracy pracowników”.
 • Maj – „Cyberbezpieczeństwo i problem jednego hasła w wielu serwisach”.
 • Czerwiec – „Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną”.
 • Lipiec – „Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku”.
 • Sierpień – „Przypomnienie zasad przetwarzania danych – w codziennej pracy”.
 • Wrzesień – „Jak ułatwić sobie pracę – popularne skróty klawiszowe”
 • Październik – „W jaki sposób rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email”
 • Listopad – „Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy, ryzyka i środki zaradcze”.
 • Grudzień – „Prywatny adres email do celów służbowych”.

Bezpośrednio po zakupie otrzymają Państwo nw. materiały szkoleniowe. Z uwagi n fakt, iż na bieżąco tworzymy kolejne materiały w odpowiedzi na aktualne wydarzenia, liczba materiałów szkoleniowych stale rośnie. W przypadku kiedy stworzymy materiały, będziemy je przesyłali do Państwa na bieżąco – za darmo, do końca br.

 

Czytaj więcej >>>
Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych jest to zjawisko, które coraz częściej obecne jest w realiach podmiotów medycznych. Nie tylko oczekiwania i potrzeby zdrowotne pacjentów stanowią uzasadnienie dla wdrożenia takich rozwiązań, ale także zmieniające się przepisy, sprawiają, iż korzystanie z przenośnego sprzętu komputerowego z dostępem do zasobów bazodanowych przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta, stają się obowiązkiem.

Nie tylko sprzęt, ale i dostęp zdalny do danych

Udzielanie świadczeń medycznych czy to w ramach tzw. „wizyt domowych”, bądź w ramach „opieki środowiskowej” czy też wystawianie recept w postaci elektronicznej podczas wizyty realizowanej w miejscu zamieszkania pacjenta, pociąga za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do prowadzenia, zabezpieczania i przechowywania dokumentacji medycznej powstającej w takich sytuacjach.

Dokumentacja przygotowana do wdrożenia:

 1. Procedura pracy z wykorzystaniem sprzętu wynoszonego poza obszar podmiotu medycznego.
 2. Procedura zdalnego dostępu do danych.
 3. Upoważnienie dla personelu medycznego.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurami pracy ze zdalnym dostępem do pracy.
 5. Karta szkolenia wstępnego.
 6. Test sprawdzający.
Czytaj więcej >>>
Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
Zasady korzystania z przenośnych pamięci

Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

Czytaj więcej >>>
Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
 • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

 

Czytaj więcej >>>