Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Przekazywanie dokumentacji podmiotowi kierującemu

Przekazywanie dokumentacji podmiotowi kierującemu.

Przekazywanie dokumentacji podmiotowi kierującemu. Bez wątpienia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666) jest aktem, któremu poświęca się zbyt mało uwagi, ograniczając się najczęściej do dywagacji odnoszących się do zmiany terminu jego obowiązywania. Tymczasem jednak przepisy ww. zawierają szereg uregulowań, nad którymi podmioty medyczne przygotowujące się do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej w tym w postaci EDM, powinny się pochylić. Jednym z takich przykładów jest zapis § 3, stanowiący obowiązku przekazywania dokumentacji medycznej podmiotom kierującym.

Brak świadomości podmiotów medycznych.

Z nieskrywanym żalem wciąż odnotowujemy, iż występują braki w zakresie świadomości istnienia nowych obowiązków, jakie przepisy prawa stawiają przed podmiotami medycznymi. Nie zawsze oznacza to, iż podmioty nie są gotowe na ich realizację, ale nawet w takich przypadku, kiedy posiadają odpowiednie warunki organizacyjno techniczne, istnieje ryzyko, iż nie będą ich realizować, albowiem nie mają świadomości takiego obowiązku, bądź pozostają w błędnym przekonaniu o braku jego istnienia, albo o istnieniu innej powinności, która przez lata ukształtowała się w procesach ich funkcjonowania. (np. przekazywanie wyników badań pacjentom)

Przekazywanie dokumentacji podmiotowi kierującemu.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia RDM

cyt.: „(…)Dokumentacja, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 5 i 6 i § 24 ust. 2, jest przekazywana przez podmiot, który ją wytworzył podmiotowi kierującemu na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w terminie 7 dni od dnia jej wytworzenia, z wyłączeniem sytuacji, w której osobą kierującą jest lekarz udzielający świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej albo lekarz udzielający świadczeń w tym samym podmiocie lub nastąpił zgon pacjenta(…)”.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia RDM

cyt.: „(…)W przypadku gdy warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 5 i 6, § 9 ust. 4 i § 24 ust. 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dokumentacja jest przekazywana w postaci papierowej(…)”.

Jaki rodzaj dokumentacji podlega przekazaniu.

  • § 2 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia RDM – karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  • § 2 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia RDM – informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych produktach leczniczych, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.);
  • § 24 ust. 2 Rozporządzenia RDM – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy otrzymuje informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach.
  • § 9 ust. 4 Rozporządzenia RDM – podmiot przeprowadzający badanie, konsultację lub leczenie przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie wyniki tych badań lub konsultacji.

Kto ma obowiązek przekazywania dokumentacji medycznej.

Obowiązek przekazywania dokumentacji, o jakiej mowa powyżej, dotyczy podmiotu który ją wytworzył.

Komu przekazywana jest dokumentacja. medyczna.

Podmiot medyczny, który wytworzył ww. określoną dokumentację przekazuje ją podmiotowi kierującemu na:

  • badanie diagnostyczne,
  • konsultację,
  • leczenie.

W jaki sposób należy przekazać dokumentację medyczną.

Podmiot który wytworzył ww. dokumentację, zobowiązany jest do jej przekazania podmiotowi kierującemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W jakim terminie należy przekazać dokumentację medyczną.

Podmiot który wytworzył ww. dokumentację, zobowiązany jest do jej przekazania podmiotowi kierującemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w terminie w terminie 7 dni od dnia jej wytworzenia, z wyłączeniem sytuacji, w której

  • osobą kierującą jest lekarz udzielający świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej albo
  • lekarz udzielający świadczeń w tym samym podmiocie lub
  • nastąpił zgon pacjenta.

Warunki organizacyjno techniczne uniemożliwiają przekazanie.

W przypadku gdy warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają przekazanie dokumentacji, wyżej wymienionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dokumentacja jest przekazywana w postaci papierowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666)

To może być przydatne ...

Dodaj komentarz