Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli stało się elementem, który ma zachęcić, bądź wynagrodzić niedogodności nauczycielom, związane z wprowadzeniem nauczania zdalnego.  Przepisy określające zasady przyznawania dofinansowania dla nauczycieli określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz .2047) [dalejRozporządzenie]

Komu przysługuje jednorazowe dofinansowanie

Zgodnie z art. 10c ust. 1 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych wprowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (…)”.

Natomiast komu nie przysługuje dofinansowanie

Zgodnie z art. 10c ust. 2 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Przepis ust.1 nie dotyczy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub winnych formach wychowania przedszkolnego (…)”.

Kwalifikowalność wydatków

Zgodnie z art. 10c ust. 3 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Z dofinansowania, o którym mowa w ust.1, mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

  1. komputera stacjonarnego;
  2. monitora;
  3. komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
  4. podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
  5. kamery internetowej lub wizualizera;
  6. statywu;
  7. mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
  8. drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
  9. myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
  10. baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
  11. adaptera, koncentratora sieciowego;
  12. cyfrowego mikroskopu;
  13. liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
  14. oprogramowania komputerowego;
  15. smartfona.(…)”.
Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu

Co z dostępem do internetu i opłatami

Zgodnie z art. 10c ust. 4 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Z dofinansowania, o którym mowa w ust.1, może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi. (…)”.

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie

Zgodnie z art. 10c ust. 5 Rozporządzenie

cyt.: „(…) W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust.1, nauczyciel składa do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony, wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie do dnia 7 grudnia 2020r. (…)”.

Dwie jednostki jeden wniosek

Zgodnie z art. 10c ust. 6 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.(…)”.

Więcej pracodawców i równe etaty

Zgodnie z art. 10c ust. 7 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Nauczyciel, który pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, składa wniosek, o którym mowa w ust.5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu –do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. (…)”.

Zgodnie z art. 10c ust. 8 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, którego stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, i jedna z tych jednostek jest szkołą artystyczną prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora tej szkoły. (…)”.

Wzór wniosku o dofinansowanie dla nauczycieli

Zgodnie z art. 10c ust. 9 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Wniosek, o którym mowa w ust.5, zawiera:

  1. imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela, a wprzypadku braku numeru PESEL –serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2. informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
  3. oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku winnych jednostkach systemu oświaty;
  4. miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
  5. podpis nauczyciela. (…)”.

Imienny dowód zakupu

Zgodnie z art. 10c ust. 10 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, wystawionego imiennie na nauczyciela(…)”.

Brak dowodu imiennego zakupu

Zgodnie z art. 10c ust. 10 Rozporządzenie

cyt.: „(…) W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonanego do dnia 20 listopada 2020r. i braku dowodu zakupu, o którym mowa w ust.10, do wniosku, o którym mowa w ust. 5, nauczyciel dołącza kopię lub oryginał paragonu oraz składa oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczycie-la sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku. (…)”.

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli 500 zł

Zgodnie z art. 10c ust. 12 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę, o których mowa w ust. 3 i 4, zakupione w okresie od dnia 1 września 2020r. do dnia 7 grudnia 2020r. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, o którym mowa w ust.1 0, lub paragonu, o którym mowa w ust.11, z tym że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500zł (…)”.

Tylko zatrudniony jest uprawniony

Zgodnie z art. 10c ust. 13 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi. (…)”.

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli nie przysługuje

Zgodnie z art. 10c ust. 14 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, nie przysługuje:

  1. nauczycielom pozostającym w dniu 7 grudnia 2020r. w stanie nieczynnym lub przebywającym w  dniu 7 grudnia 2020r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;
  2. nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust.1–3 ustawy z dnia 26stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela;
  3. nauczycielom przebywającym w dniu 7grudnia 2020r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14dni;
  4. nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z2019r. poz.263).(…)”.

Sprawdzenie wniosków przez dyrektora

Zgodnie z art. 10c ust. 15 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski, o których mowa w ust.5, pod względem spełniania przez nauczycieli warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust.1, ina tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.(…)”.

Lista nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania

Zgodnie z art. 10c ust. 16 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Lista, o której mowa w ust.15, zawiera:

  1. nazwę jednostki systemu oświaty;
  2. imiona i nazwiska nauczycieli;
  3. numery PESEL nauczycieli, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  4. kwotę dofinansowania, o którą ubiegają się poszczególni nauczyciele;
  5. sumę kwot dofinansowania;
  6. podpis dyrektora jednostki systemu oświaty (…)”.

Lista uprawnionych jest przekazywana dalej

Zgodnie z art. 10c ust. 17 Rozporządzenie

cyt.: „(…) Listę, o której mowa w ust.15, dyrektor jednostki systemu oświaty przekazuje w terminie do dnia 11 grudnia 2020r. do:

  1. organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty – w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra;
  2. organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;
  3. ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.(…)”.

Dziennik Ustaw [Link aktywny 20.11.2020r.] Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz .2047)

Dziennik Ustaw [Link aktywny 22.11.2020r.] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz .2057)

gov.pl [Link aktywny 20.11.2020r.] Więcej informacji na temat „Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli”.

Dodaj komentarz