Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Program Domowa Opieka Medyczna

Program Domowa Opieka Medyczna

Program Domowa Opieka Medyczna (DOM). Jak czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia z dnia 10 listopada 2020r. [KO.546.1.2020.ML]

cyt.: „(…)W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) Ministerstwo Zdrowia wdrożyło program Domowej Opieki Medycznej (DOM) wykorzystujący system informatyczny mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w izolacji domowej – aplikację PulsoCare. System będzie wykorzystywał urządzenie pulsoksymetr, jako narzędzie diagnostyczne i dodatkowo będzie pozyskiwał informacje o stanie zdrowia pacjenta w formie ankiety. Pacjenci monitorowani będą poprzez platformę teleinformatyczną. Z uwagi na znaczącą liczbę pacjentów przebywających w izolacji domowej, w opinii ekspertów, niezbędne jest udostępnienie narzędzi umożliwiających bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia.(…)”.

Kwalifikacja Pacjenta do Programu DOM

cyt.: „(…)Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po otrzymaniu informacji, że u Pacjenta zdiagnozowano COVID-19, na podstawie informacji o jego stanie zdrowia zebranych podczas wywiadu będzie kwalifikował go do objęcia programem Domowej Opieki Medycznej. U Pacjentów z grupy ryzyka, których stan pozwala na leczenie domowe, zostanie wprowadzony zdalny monitoring parametrów, w tym poziomu saturacji.(…)”.

Pulsoksymetr i PulsoCare

cyt.: „(…)Monitoring parametrów Pacjentów będzie prowadzony w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu DOM powołanego przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjent będzie sam dokonywał pomiarów parametrów z użyciem pulsoksymetru i aplikacji PulsoCare. Pulsoksymetr zostanie dostarczony do domu Pacjenta. Pacjent będący w programie Domowej Opieki Medycznej może wyłącznie używać pulsoksymetr dostarczony przez Pocztę Polską, nie może używać pulsoksymetru posiadającego w domu.(…)”.

Monitoring Pacjenta

cyt.: „(…)Konsultanci i Lekarze z Centrum Kontaktu DOM będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wezwą Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez Lekarzy grupy Pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.(…)”.

Centrum Kontaktu DOM

cyt.: „(…)System będzie nadzorowany przez Centrum Kontaktu DOM przez całą dobę, stanowiąc wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.(…)”.

Dane osobowe Pacjentów

Aplikacja i serwis przetwarza dane zgodnie z zasadą przejrzystości. Pana/Pani dane przetwarzane są rzetelnie oraz zgodnie z prawem. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym PulsoCare w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19

W związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15. Z Administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do monitorowania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego

Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz 9 ust. 2 lit. g RODO ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 poz. 1845), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.)

W systemie PulsoCare przetwarzane są dane osobowe zwykłe oraz dane szczególnej kategorii obejmujące dane dotyczące zdrowia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w PulsoCare obejmują: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer kontaktowy oraz dane ujawniające informacje o stanie zdrowia, tj.: saturację, temperaturę ciała, puls, liczbę oddechów na minutę, historie choroby, objawy choroby.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Holo4Triage Sp. z o.o., z którym Administrator zawarł stosowną umowę, i któremu na podstawie art. 11h ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) polecił w drodze decyzji administracyjnej wdrożenie systemu PulsoCare. Minister Zdrowia powierzył Holo4Triage Sp. z o.o. na podstawie umowy, przetwarzanie danych osobowych w tym systemie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy.

Źródłem Pani/Pana danych w systemie PulsoCare są placówki medyczne wykonujące działalność leczniczą.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie PulsoCare ale nie będą podlegały profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w systemie PulsoCare będą przechowywane do momentu odwołania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskie i dezaktywacji tego systemu.

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Tak, korzystanie z aplikacji i serwisu www PulsoCare wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W systemie przetwarzane są dane osobowe zwykłe oraz dane szczególnej kategorii obejmujące dane dotyczące zdrowia. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w PulsoCare obejmują: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer kontaktowy oraz dane ujawniające informacje o stanie zdrowia, tj.: saturację, temperaturę ciała, puls, liczbę oddechów na minutę, historie choroby, objawy choroby.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym PulsoCare w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19

W związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15. Z Administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do monitorowania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego

Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz 9 ust. 2 lit. g RODO ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 poz. 1845), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.)

W systemie PulsoCare przetwarzane są dane osobowe zwykłe oraz dane szczególnej kategorii obejmujące dane dotyczące zdrowia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w PulsoCare obejmują: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer kontaktowy oraz dane ujawniające informacje o stanie zdrowia, tj.: saturację, temperaturę ciała, puls, liczbę oddechów na minutę, historie choroby, objawy choroby.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Holo4Triage Sp. z o.o., z którym Administrator zawarł stosowną umowę, i któremu na podstawie art. 11h ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) polecił w drodze decyzji administracyjnej wdrożenie systemu PulsoCare. Minister Zdrowia powierzył Holo4Triage Sp. z o.o. na podstawie umowy, przetwarzanie danych osobowych w tym systemie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy.

Źródłem Pani/Pana danych w systemie PulsoCare są placówki medyczne wykonujące działalność leczniczą.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie PulsoCare ale nie będą podlegały profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w systemie PulsoCare będą przechowywane do momentu odwołania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskie i dezaktywacji tego systemu.

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu zalogowania się do aplikacji PulsoCare należy podać swój numer telefonu oraz indywidualne hasło otrzymane w SMS. Logowanie do serwisu www jest identyczne i działa ten sam login i hasło.

Dane osobowe personelu medycznego

W treści pisma Ministerstwa Zdrowia czytamy, iż

cyt.: „(…)Hasło i login otrzymają Państwo po rejestracji do programu. W związku z tym zwracam się z pilną prośbą o udostępnienie za ich zgodą danych pracowników medycznych, którzy powinni posiadać dostęp do systemu.(…)”.

cyt.: „(…)Konieczne dane:

1. Imię i Nazwisko
2. E-mail (jeżeli chcą Państwo otrzymywać bezpośrednio informacje o szkoleniach i funkcjonalnościach PulsoCare prosimy o podanie indywidualnego adresu email)
3. Indywidualny numer telefonu, który jest przypisany do 1 osoby
4. Funkcja / Rola w systemie (tylko pracownicy medyczni)
a) Lekarz
b) Pielęgniarka
5. Numer PWZ.(…)”.

Załącznik w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego

Zgłoszenie użytkowników systemu powinno zostać zrealizowane poprzez skierowanie korespondencji email na wskazany adres operatora. Dla ułatwienia przygotowano tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, jaką należy wypełnić.

Procedura użytkowania pendrive przenośnych pamięci danych w firmie
Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura opisuje zasady / powierzania / korzystania / zabezpieczania / testowania / przechowywania / niszczenia / przenośnych pamięci danych wykorzystywanych w pracy personelu administratora danych osobowych. Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych zawiera także zestaw zakazanych praktyk, wskazując na konkretne ryzyka, jakie wynikają z ich nieprzestrzegania, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych
 • Materiał edukacyjny / cyberbezpieczeństwo w pracy z urządzeniami elektornicznymi
 • Ankieta inwentaryzacyjno  / ewaluacyjna
 • Umowa użytkowania służbowego nośnika danych
 • Protokół przekazania nośnika danych

 

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

W skład pakietu wchodzi:

 • Harmonogram szkoleniowy – dzięki któremu wykazywana jest rozliczalność działań szkoleniowych
 • Materiały edukacyjne szkoleniowe – dedykowane na kolejne 12 miesięcy

Spis treści:

 • Styczeń – „Jakie kroki można podjąć po wycieku danych dotyczących zdrowia”.
 • Luty – „Oszuswo na BLIKa”.
 • Marzec – „Czym jest phishing, jak się przed nim bronić”.
 • Kwiecień  – „Ochrona  danych osobowych a przyczyny nieobecności w pracy pracowników”.
 • Maj – „Cyberbezpieczeństwo i problem jednego hasła w wielu serwisach”.
 • Czerwiec – „Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną”.
 • Lipiec – „Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku”.
 • Sierpień – „Przypomnienie zasad przetwarzania danych – w codziennej pracy”.
 • Wrzesień – „Jak ułatwić sobie pracę – popularne skróty klawiszowe”
 • Październik – „W jaki sposób rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email”
 • Listopad – „Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy, ryzyka i środki zaradcze”.
 • Grudzień – „Prywatny adres email do celów służbowych”.

Bezpośrednio po zakupie otrzymają Państwo nw. materiały szkoleniowe. Z uwagi n fakt, iż na bieżąco tworzymy kolejne materiały w odpowiedzi na aktualne wydarzenia, liczba materiałów szkoleniowych stale rośnie. W przypadku kiedy stworzymy materiały, będziemy je przesyłali do Państwa na bieżąco – za darmo, do końca br.

 

Czytaj więcej >>>
Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych jest to zjawisko, które coraz częściej obecne jest w realiach podmiotów medycznych. Nie tylko oczekiwania i potrzeby zdrowotne pacjentów stanowią uzasadnienie dla wdrożenia takich rozwiązań, ale także zmieniające się przepisy, sprawiają, iż korzystanie z przenośnego sprzętu komputerowego z dostępem do zasobów bazodanowych przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta, stają się obowiązkiem.

Nie tylko sprzęt, ale i dostęp zdalny do danych

Udzielanie świadczeń medycznych czy to w ramach tzw. „wizyt domowych”, bądź w ramach „opieki środowiskowej” czy też wystawianie recept w postaci elektronicznej podczas wizyty realizowanej w miejscu zamieszkania pacjenta, pociąga za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do prowadzenia, zabezpieczania i przechowywania dokumentacji medycznej powstającej w takich sytuacjach.

Dokumentacja przygotowana do wdrożenia:

 1. Procedura pracy z wykorzystaniem sprzętu wynoszonego poza obszar podmiotu medycznego.
 2. Procedura zdalnego dostępu do danych.
 3. Upoważnienie dla personelu medycznego.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurami pracy ze zdalnym dostępem do pracy.
 5. Karta szkolenia wstępnego.
 6. Test sprawdzający.
Czytaj więcej >>>
Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
Zasady korzystania z przenośnych pamięci

Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

Czytaj więcej >>>
Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
 • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

 

Czytaj więcej >>>